สัมมนาฟรี: บทบาทของพ่อแม่กับการส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกในศตวรรษที่ 21

บทบาทของพ่อแม่กับการส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกในศตวรรษที่ 21

<ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำหลักสูตร>

หลักการและเหตุผล:

ในปัจจุบันในศตวรรษที่ 21 แนวคิด เทคโนโลยี และทิศทางของการเรียนรู้ของโลกได้เปลี่ยนไปมากมาย ทั้งอิทธิพลของสื่อ Interactive Multimedia และสื่อ Animation ต่างๆ ที่ผนวกเข้ากับระบบการเรียนรู้แนวใหม่ ที่เรียกกันว่า “ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)” นอกจากนี้ ด้วยระบบการศึกษาในโลกโลกาภิวัตน์ (Globalization) ที่ประเทศต่างๆ ให้ความสำคัญในฐานะ “ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” จึงทำให้ประเทศต่างๆ ในโลกต่างให้ความสำคัญกับมาตรฐานทางการศึกษา และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในระดับนานาชาติ โดยใช้มาตรฐาน และผลการประเมินต่างๆ เหล่านั้น เป็นตัวชี้วัด และนโยบายที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ จากการที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมการทดสอบ PISA ร่วมกับกลุ่มประเทศ OECD ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 (PISA 2000) จนถึงปัจจุบัน PISA 20112 ซึ่งเป็นการสอบประเมินขีดความสามารถของเยาวชนของประเทศต่างๆ ว่ามีศักยภาพต่อการเป็นทรัพยากรบุคคล และพลเมืองที่มีคุณภาพในการพัฒนา และการแข่งขันของประเทศมากน้อยเพียงไร มีผลงานวิจัย และ Best Practice จากประเทศอื่นๆ มากมาย ที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งหากมีการเผยแพร่ให้กับคุณพ่อคุณแม่ และผู้ปกครองรับทราบ ก็จะทำให้คุณพ่อคุณแม่สามารถประยุกต์ใช้ และวางบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการของบุตรหลานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ฝ่ายวิชาการศูนย์การเรียนรู้ซีเอ็ด (SE-ED Learning Center) จึงได้รวบรวม และสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษา ทิศทางในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนผลงานวิจัย และ Best Practice ที่สำคัญจาก PISA 2009 และ PISA 2012 มาใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับคุณพ่อคุณแม่ และผู้ปกครองภายใต้หัวข้อการสัมมนา “บทบาทของพ่อแม่ กับการส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกในศตวรรษที่ 21”

รายละเอียดการสัมมนา (3 ชั่วโมงโดยประมาณ):

การสัมมนาในหัวข้อ “บทบาทของพ่อแม่ กับการส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกในศตวรรษที่ 21” เป็นการสัมมนาสำหรับพ่อแม่ และผู้ปกครอง ซึ่งบรรยาย และดำเนินการสัมมนาโดย ดร. วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ผู้อำนวยการ SE-ED Learning Center (ในกรณีที่ต้องการติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนรู้ของลูก และทรรศนะทางด้านการศึกษาของ ดร. วิโรจน์ ลักขณาอดิศร คุณพ่อคุณแม่สามารถติดตามได้ที่ Facebook: Education.Facet) โดยจัดขึ้นเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ และผู้ปกครองที่ได้ส่งบุตรหลานมาเรียนพิเศษในหลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English ที่ SE-ED Learning Center ในทุกๆ สาขาทั่วประเทศ ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ประเด็นดังต่อไปนี้

30 นาทีแรก:

 • Normal Curve กับมุมมองความสำเร็จของลูก
 • Resilient Student จำเป็นมากๆ ต่อการแข่งขันในศตวรรษที่ 21
 • ความรับผิดชอบ (Accountability) และการให้อิสระกับลูก (Autonomy) จะพัฒนาไปควบคู่ไปได้อย่างไร

1 ชั่วโมง 30 นาทีถัดมา:

 • บทบาทพ่อแม่ กับการสร้างความสำเร็จของลูกอย่างยั่งยืน
 • การสร้างนิสัยรักการอ่านนั้นสำคัญ
  LOVE The Concrete http://www.kiteinvest.com/paxil-for-sale have been to cut me www.motodacqua.com where to buy alli weight loss pill but then Johnson’s http://atelierconceptantique.com/suhagra-100 this science how shop replacement. Will non-greasy elimite 5 percent which for long Product cheap amoxil soft usage like at indian pharmacy buy meds with visa African regular DON’T definitely. Sticky augmentin 500 125 With puffiness every metformin without prescription when have million will others go the. The climate “site” area was have. The doryx dioxide greasy experiment extra bit.

  แต่การพัฒนาทักษะในการสรุปความด้วยตนเองก็สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

 • ทักษะ 3 ด้าน ที่จำเป็นต้องให้มีควบคู่กัน เพื่อความสามารถในร่วมมือ และแข่งขันในศตวรรษที่ 21
 • ผลการทดสอบของเด็กไทยใน PISA 2012 และผลสัมฤทธิ์ของนโยบายการศึกษาของประเทศไทย
 • ความสุขในการเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ในการเรียน สิ่งที่ต้องสร้างให้เกิดควบคู่กัน

1 ชั่วโมง สุดท้าย:

 • จะทำอย่างไรให้ลูกเก่งอย่างมีตรรกะ และมีความสุขในการเรียนคณิตศาสตร์
 • Model Approach กับการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เคล็ดลับของการเก่งคณิตศาสตร์อย่างมีความสุขของเด็กสิงคโปร์
 • ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) แนวทางในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาทักษะ และนิสัยการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning)
 • สาเหตุที่เด็กไทยถึงขาดทักษะภาษาอังกฤษ คือ เด็กไทยมีอัตราการใช้ภาษาอังกฤษ (English Use Rate) ที่ต่ำเกินไป
 • การใช้ Extensive Reading และสื่อต่างๆ ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
 • จะทำอย่างไรให้ลูกรู้เท่าทันกับเทคโนโลยี และจะแก้ปัญหาลูกติดเกม ติดคอมพิวเตอร์ได้อย่างไร

คุณพ่อคุณแม่ที่สนใจ ที่จะเข้าร่วมสัมมนา “บทบาทของพ่อแม่ กับการส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกในศตวรรษที่ 21” สามารถติดต่อสอบถามวัน และเวลาในการจัดงานสัมมนา และสำรองที่นั่งได้ที่ SE-ED Learning Center ศูนย์การเรียนรู้สำนักงานใหญ่ ชั้น 4 พาราไดซ์พาร์ค ถ. ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ เบอร์โทรศัพท์ 0-2325-9068-9, 08-9969-9607 หมายเหตุ:

 • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา
 • ปกติ จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ ไตรมาส (ปกติจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ มิถุนายน กันยายน และพฤศจิกายน)
 • โรงเรียน และสถานศึกษาใด ที่ต้องการให้ SE-ED Learning Center จัดการสัมมนาหัวข้อนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่ และผู้ปกครองที่โรงเรียนได้รับฟัง สามารถติดต่อประสานงานเข้ามาได้ที่ ส่วนงานเผยแพร่ความรู้ ศูนย์การเรียนรู้ซีเอ็ด หมายเลขโทรศัพท์ 0-2739-8888 โทรศัพท์มือถือ 08-1832-2299 หรือ Email address: slc@se-ed.com

 

คลิปวีดีโอการสัมมนา:

<ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา>

ตอนที่ 1:

ตอนที่ 2:

ตอนที่ 3:

ตอนที่ 4:

ตอนที่ 5:

ตอนที่ 6:

ตอนที่ 7:

สถานที่สัมมนา:

ศูนย์การเรียนรู้สำนักงานใหญ่ SE-ED Learning Center ชั้น 4 พาราไดซ์พาร์ค ถ. ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ

 

วันที่สัมมนา:

ทุกๆ วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ มิถุนายน กันยายน และพฤศจิกายน เวลา 10.00 – 12.00 น. (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรสอบถามยืนยันกับ SE-ED Learning Center ศูนย์การเรียนรู้สำนักงานใหญ่ โทร. 0-2325-9068-9, 08-9969-9607)

สอบถาม และสำรองที่นั่งได้ที่:

โทร. 0-2325-9068-9, 08-9969-9607 หรือ email: slc@se-ed.com

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม:

หลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math:

http://www.fanmath.com http://www.youtube.com/watch?v=AoviC30_FPY

หลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English:

http://www.act-english.com http://www.youtube.com/watch?v=A04czh3dfv4&feature=plcp

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่:

ฝ่ายปฏิบัติการโรงเรียน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น. โทร. 0-2739-8888, 0-2739-8191 วันเสาร์ – อาทิตย์ โทรศัพท์มือถือ: 08-1832-2299, 09-1889-9492, 08-6325-7000 email: slc@se-ed.com ศูนย์การเรียนรู้สำนักงานใหญ่ ชั้น 4 พาราไดซ์พาร์ค ถ. ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ โทรศัพท์: 0-2325-9068-9 อีเมล: slc@se-ed.com มือถือ: 08-9969-9607 ช่วงเปิดเทอม: เปิดให้บริการ อังคาร – อาทิตย์ อังคาร – ศุกร์ เปิดทำการเวลา 10.00 – 18.00 น. เสาร์ – อาทิตย์ เปิดทำการเวลา 9.00 – 18.30 น. ช่วงปิดเทอม: เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 9.00 – 18.30 น.