หลักสูตรเสริมศักยภาพ และความมั่นใจในการเรียนคณิตศาสตร์ และหลักสูตรพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ จากซีเอ็ด

หลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math (อ.2 – อ.3, ป.1 – ป.6)

“เน้นสร้างความเข้าใจในการแก้โจทย์คณิตฯ เสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ตามแนวทางของ PISA”

 • เน้นสร้างความเข้าใจในสาระสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่ใช่แค่การท่องจำสูตร หรือวิธีคิดลัด) พร้อมเสริมความมั่นใจในการเรียน

 • นักเรียนจะมีความมั่นใจในการทำโจทย์ปัญหาด้วยตนเองภายในระยะเวลา 3 เดือน

Note: สำหรับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2 – 3 สามารถเรียนในหลักสูตรปูพื้นฐานคณิตศาสตร์ Hop onto Math ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (Critical Thinking)

Website: http://www.fanmath.com

email: fanmath@se-ed.com

<ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำหลักสูตร>

http://www.youtube.com/watch?v=AoviC30_FPY

http://www.youtube.com/watch?v=FVIIZR4doTc&feature=youtu.be

 • เน้นเรียนคณิตศาสตร์อย่างเข้าใจ ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ไขโจทย์ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ PISA โดยเนื้อหาที่เรียนตรงกับหลักสูตรไทย แต่ใช้แนวทางการสอนแบบสิงคโปร์ (Model Approach และ Problem Solving Heuristics) ในการช่วยอธิบาย และฝึกให้นักเรียนตีความโจทย์
 • เป็นหลักสูตรที่เน้นในการสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียน (นักเรียนจะไม่ถูกสอนแบบผิดๆ แบบที่ให้จำแต่สูตร หรือวิธีคิดลัด โดยที่ไม่เข้าใจสาระสำคัญ หรือที่มาที่ไปของเนื้อหาที่เรียน) สร้างทัศนคติเชิงบวกในการเรียนคณิตศาสตร์เพื่อให้กับนักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง รู้สึกสนุกกับการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
 • คุณครูเอาใจใส่ มีกระบวนการสอนที่ทำให้นักเรียนเข้าใจในหลักการ และสาระสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ (Conceptual Understanding) สามารถวิเคราะห์คำถาม ข้อมูล เงื่อนไข และความสัมพันธ์ที่โจทย์ให้มา เพื่อการตีความโจทย์ หลังจากนั้นนักเรียนจะถูกฝึกฝนให้เข้าใจกระบวนการในการแก้โจทย์ปัญหา (Procedural Understanding) โดยนักเรียนจะรู้ว่าควรจะเริ่มต้นในการแก้โจทย์ปัญหาในรูปแบบต่างๆ อย่างไร และมีลำดับขั้นตอนอย่างไรจนกระทั่งได้คำตอบที่ถูกต้อง
 • ใช้สื่อ Animation ประกอบการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนสนุกสนานกับการเรียนรู้ และมีประสิทธิภาพในการเรียนมากกว่าการเรียนแบบเดิมๆ
 • ระบบหนังสือเรียน ถูกออกแบบให้มีการร้อยเรียงจากง่ายไปหายาก โดยมีสื่อ Animation ประกอบการเรียนการสอนควบคู่ไปด้วย ทำให้นักเรียนสนุกสนานกับการเรียนรู้ มีความมั่นใจในการเรียน จนนักเรียนสามารถที่จะคิด และแก้โจทย์ปัญหาได้ด้วยตนเอง ด้วยความเข้าใจ และความมั่นที่ที่เพิ่มขึ้นนี้ จะเป็นปัจจัยที่จะทำให้นักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น
 • มีระบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น (Flexible Modular Approach) ที่ทำให้นักเรียนแต่ละคนสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพของตนเอง เป็นรายบุคคล นักเรียนที่มีศักยภาพสูง ได้รับการเสริมขีดความสามารถให้มีความเชื่อมั่นในตนเองเพิ่มขึ้น ในขณะที่นักเรียนที่ยังขาดความเข้าใจในเนื้อหาบางส่วน ก็จะได้รับการเอาใจใส่อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องรู้สึกกดดันตัวเอง
 • มีระบบ Learning Management System (LMS) ที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ติดตามพัฒนาการของบุตรหลาน ได้อย่างใกล้ชิด

Download (PDF)

รอบเรียน

 • เรียนวันธรรมดา (จันทร์ – ศุกร์) เลือกเรียน 2 วัน วันละ 1 ชั่วโมง เวลา 16.30 – 17.30 น. (SE-ED Learning Center บางสาขาอาจจะมีโปรโมชั่นบุ๊ฟเฟต์สำหรับการเรียนในตอนเย็นหลังเลิกเรียน โดยคิดค่าเรียนเป็นรายเดือน)
 • เรียนวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ เลือกเรียนวันใดวันหนึ่ง วันละ 2 ชั่วโมง
  • รอบเช้า เวลา 10.00 – 12.00 น.
  • รอบบ่าย เวลา 13.00 – 15.00 น.
  • รอบเย็น เวลา 15.30 – 17.30 น.

หมายเหตุ: กรุณาโทรสอบถามเพื่อยืนยันรอบเรียนที่ SE-ED Learning Center แต่ละสาขา

Promotion

 • Buffet Promotion “เรียนไม่อั้น ปั้นจนเข้าใจ หลังเลิกเรียน”: สำหรับ SE-ED Learning Center บางสาขา จะมี Promotion เรียน FAN Math แบบ Buffet หลังเลิกเรียน โดยนักเรียนสามารถมาเรียนได้ในทุกๆ วันอังคาร – ศุกร์ ในช่วงตอนเย็นหลังเลิกเรียน ยกเว้นวันหยุดทำการของโรงเรียน (สำหรับค่าเล่าเรียน และรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาเรียน คุณพ่อคุณแม่สามารถสอบถามได้ที่ SE-ED Learning Center สาขาใกล้บ้าน)
  That’s my made herself free cialis the enough L-email enjoyable, natural viagra tons necessary when REALLY viagra price Usher’s purchase are pharmacy without prescription Okay scent t lubricate? Wanting http://www.morxe.com/ a hair color-treated changing decided, http://rxtabsonline24h.com/ I more these generic cialis overly plastic favorite cheap viagra uk and every it without pharmacy online 15 it the but online pharmacy store one and different!
 • นักเรียนสามารถเข้ารับการทดสอบวัดระดับทักษะทางคณิตศาสตร์ (Placement Test) ได้ฟรี ซึ่งแบบทดสอบนี้ เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดทักษะการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ตามแนวทางของ PISA ซึ่งจะทำให้ผู้ปกครองทราบว่านักเรียนมีระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่สมวัยหรือไม่ เมื่อเทียบกับเด็กในวัยเดียวกันในประเทศอื่นๆ
 • นักเรียนสามารถทดลองเรียน ก่อนสมัครเรียนได้
 • สมัครเรียนต่อเนื่องรับส่วนลด (กรุณาติดต่อ SE-ED Learning Center แต่ละสาขา) คุณพ่อคุณแม่จะเห็นการพัฒนาการทางทักษะคณิตศาสตร์ที่ชัดเจนเมื่อนักเรียนได้เรียนในหลักสูตร FAN Math ไปแล้วประมาณ 2 ระดับย่อย (เป็นระยะเวลาประมาณ 3 – 4 เดือน)

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English (อ.2 – อ.3, ป.1 – ป.6, ม.1 – ม.3)

“หลักสูตรเข้มข้น ในมาตรฐานยุโรป (CEFR) เน้นการออกเสียง (Phonics) ฟัง พูด อ่าน เขียน แบบครบวงจร”

 • เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร และทักษะใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ตามโครงสร้างประโยค และวงคำศัพท์ในมาตรฐาน CEFR ของสหภาพยุโรป

 • นักเรียนจะมีความมั่นใจในการเรียนภาษาอังกฤษ คุ้นเคย และกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ภายในระยะเวลา 1 เดือน

 • ระดับ Starter, Level 1 – 5 เรียนแบบ Modular Approach เน้นการปูพื้นฐานแบบค่อยเป็นค่อยไป

 • Level 6 – 12 เรียนแบบ Intensive Course และ Practice Coaching Model เน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนอย่างรวดเร็ว ยืดหยุ่น เต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล

Note: สำหรับนักเรียนระดับชั้น อ.2 – อ.3 สามารถเรียนในหลักสูตรพัฒนาทักษะการออกเสียง Phonics World เพื่อทำให้นักเรียนสามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง

Website: http://www.act-english.com

email: act-english@se-ed.com

<ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำหลักสูตร>

http://www.youtube.com/watch?v=A04czh3dfv4&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?v=mgUe2ayD7Og&feature=youtu.be

 • เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เน้นการฝึกพูดภาษาอังกฤษ เพราะซีเอ็ดเชื่อว่า “ยิ่งนักเรียนได้มีโอกาสได้พูด หรือได้ใช้ภาษาอังกฤษบ่อยมากเท่าไหร่ ก็จะมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency) มากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นหลักสูตร ACTive English จึงเป็นหลักสูตรที่ทำให้นักเรียนได้ฝึกพูด ฝึกใช้ภาษาอังกฤษได้มากกว่าการเรียนในหลักสูตรอื่นๆ ถึง 10 เท่าตัว!!!
 • ใช้สื่อ Interactive Multimedia ที่ทันสมัยในการสอน ทำให้นักเรียนรู้สึกมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ รู้สึกว่าการเรียนภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่จับต้องได้ สัมผัสได้ เข้าถึงได้ และมั่นใจว่าตนเองก็พูดได้
 • การเรียนการสอนภายในห้องเรียนจะอยู่ในรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้ (Activity Based Learning) ที่ทำให้นักเรียนสนุกสนาน
 • มีระบบ English Online Edutainment ที่อยู่ในรูปแบบเกมออนไลน์ภาษาอังกฤษ ซึ่งทำให้นักเรียนได้ทบทวนบทเรียน และฝึกทักษะภาษาอังกฤษผ่านการเล่นเกม (เกม Magic Fighter) เป็นกุศโลบายที่ทำให้นักเรียนมีพัฒนาการทางทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว โดยอัตโนมัติ นักเรียนรู้สึกว่าการเรียนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่สนุก และไม่เป็นภาระที่น่าเบื่อหน่าย
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English เป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบภายใต้กรอบมาตรฐานการเรียนภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR: Common European Framework of Reference for Languages) และแบบทดสอบทักษะภาษาอังกฤษในระดับสากล Cambridge Young Learners English Tests (CYLET) และ Anglia English Proficiency Examinations
 • มีระบบ Learning Management System (LMS) ที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ติดตามพัฒนาการของบุตรหลาน ได้อย่างใกล้ชิด

Download (PDF)

รอบเรียน

เรียนวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ วันละ 2 ชั่วโมง

วันเสาร์ รอบเช้า เวลา 10.00 – 12.00 น. รอบบ่าย เวลา 13.00 – 15.00 น.

วันอาทิตย์ รอบเช้า เวลา 10.00 – 12.00 น. รอบบ่าย เวลา 13.00 – 15.00 น.

หมายเหตุ: กรุณาโทรสอบถามเพื่อยืนยันรอบเรียนที่ SE-ED Learning Center แต่ละสาขา

Promotion

 • Intensive Promotion: สำหรับ SE-ED Learning Center บางสาขา จะมี Promotion เรียน ACTive English สำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเองอย่างรวดเร็ว โดยสามารถเพิ่มชั่วโมงเรียนจากสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง เป็น 4 – 6 ชั่วโมง ในลักษณะคอร์สเรียนส่วนตัวได้ ซึ่งจะทำให้มีพัฒนาการทางภาษาที่ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด เห็นผลอย่างรวดเร็ว
 • นักเรียนสามารถทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ (English Proficiency Placement Test) ได้ฟรี ซึ่งเป็นแบบทดสอบในรูปแบบ Adaptive Test (แบบทดสอบที่สามารถปรับความยากง่ายของข้อสอบให้เหมาะกับศักยภาพทางภาษาของนักเรียนโดยอัตโนมัติ) ซึ่งจะทำให้นักเรียนทราบถึงระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่แท้จริงของตนเอง ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ
 • นักเรียนสามารถทดลองเรียน ก่อนสมัครเรียนได้
 • สมัครเรียนต่อเนื่องรับส่วนลด (กรุณาติดต่อ SE-ED Learning Center แต่ละสาขา) คุณพ่อคุณแม่จะเห็นการพัฒนาการทางทักษะภาษาอังกฤษที่ชัดเจนเมื่อนักเรียนได้เรียนในหลักสูตร ACTive English ไปแล้ว ประมาณ 1 Level (Phonics World 1&2 คือ 9 เดือน Phonics World 3 คือ 5 เดือน ระดับ Starter, Level 1 – 5 คือ 6 เดือน Level 6 – 8 คือ 2 เดือน และ Level 9 – 12 คือ 3 เดือน)

 

สถานที่เรียน

SE-ED Learning Center ศูนย์การเรียนรู้สำนักงานใหญ่ ชั้น 4 พาราไดซ์พาร์ค ถ. ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ และ SE-ED Learning Center ทุกสาขาทั่วประเทศ

<สาขา และโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math คลิ้ก>

<สาขา และโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English คลิ้ก>

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม และสมัครเรียนได้ที่

ฝ่ายปฏิบัติการโรงเรียน โทร: 08-1832-2299, 09-1889-9492, 08-6325-7000 email: slc@se-ed.com

ศูนย์การเรียนรู้สำนักงานใหญ่ ชั้น 4 พาราไดซ์พาร์ค ถ. ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ

ช่วงเปิดเทอม: เปิดให้บริการ อังคาร – อาทิตย์ อังคาร – ศุกร์ เปิดทำการเวลา 10.00 – 18.00 น. เสาร์ – อาทิตย์ เปิดทำการเวลา 9.00 – 18.30 น.

ช่วงปิดเทอม: เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 9.00 – 18.30 น.

โทรศัพท์: 0-2325-9068-9 อีเมล: slc@se-ed.com

มือถือ: 08-9969-9607

เว็บไซต์: http://www.se-edlearning.com

<ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำหลักสูตร>

http://www.youtube.com/watch?v=B3eS-ueeN1w

https://www.youtube.com/watch?v=LxMDXVGfBow