มาแล้วตามคำเรียกร้อง FAN Math English Program กับหลักสูตรสิงคโปร์ของแท้ ตัวจริง ของจริง

หลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math (English Program)

“หลักสูตรเสริมคณิตศาสตร์ โดยใช้หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ ภายใต้ Singapore Mathematics Framework”

fanmathep

หนังสือเรียนหลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math English Program มีทั้งสิ้น 6 ระดับ คือ FAN1 – FAN6 การเรียนในระดับ FAN1 – FAN5 จะใช้หนังสือเรียนระดับละ 3 เล่ม A, B และ C สำหรับการเรียนในระดับ FAN6 จะใช้หนังสือเรียน 2 เล่ม A และ B

สำหรับน้องๆ ที่เรียนที่โรงเรียนในหลักสูตร English Program หรือ International Program และมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ค่อนข้างดีขึ้นไป หากต้องการที่จะพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของตนเอง ที่เน้นไปที่ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical Skill) และทักษะการแก้โจทย์ปัญหา (Problem Skill) ภายใต้หลักสูตรของประเทศสิงคโปร์แท้ๆ น้องๆ สามารถเลือกเรียนในหลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math English Program ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป สำหรับหลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math English Program นั้นมีรายละเอียดของหลักสูตร ดังต่อไปนี้

  • หลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math English Program ได้รับการออกแบบหลักสูตรจากอาจารย์ Li Fanglan ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์สิงคโปร์โดยตรง ภายใต้ Singapore Mathematics Framework จึงเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักสูตรของประเทศสิงคโปร์เป็นหลัก – – เรียนได้ว่าเป็นหลักสูตรคณิตศาสตร์สิงคโปร์ของแท้ (Genuine Singapore Maths) ซึ่งหากเทียบกับหลักสูตรของประเทศไทยแล้ว จะมีเนื้อหาส่วนที่ตรงกันประมาณ 65% – 7o% โดยเนื้อหาส่วนที่หายไป จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับทักษะการคำนวณ และวิธีการคำนวณ (เพราะประเทศสิงคโปร์ไม่ได้เน้นการคำนวณ แต่เน้นการคิดวิเคราะห์ และโจทย์ปัญหามากกว่า) ซึ่งหลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math English Program จะมีประสิทธิภาพมากๆ หากคุณพ่อคุณแม่มีวัตถุประสงค์ที่ต้องการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะการแก้โจทย์ปัญหาให้กับบุตรหลาน
  • หลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math English Program นั้นเหมาะสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดีในระดับหนึ่ง สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่เข้าใจ ทางฝ่ายวิชาการคณิตศาสตร์ SE-ED Learning Center ขออนุญาตแนะนำให้น้องๆ เรียนในหลักสูตร FAN Math ภาคปกติ ในเบื้องต้นก่อน เพราะการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาแม่นั้นจะทำให้นักเรียนเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า ประกอบกับหลักสูตรภาคปกติจะมีการลำดับเนื้อหาในการอธิบายที่ละเอียด ซึ่งจะช่วยทำให้นักเรียนสามารถทำความเข้าใจกับบทเรียนต่างๆ ได้ง่ายขึ้น มีความสนุกในการวิเคราะห์โจทย์ เพื่อแก้ปัญหา นอกจากนี้ หลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math ภาคปกติยังมีโครงสร้างหลักสูตรที่สอดคล้องกับบทเรียนที่โรงเรียนอีกด้วย ซึ่งจะทำให้การเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนดีขึ้นโดยตรง
  • การเรียนการสอนในหลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math English Program บางโรงเรียนอาจจะสอนเป็นภาษาไทย โดยใช้หนังสือเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ในขณะที่บางโรงเรียนอาจจะใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนโดยตรงเลย ดังนั้นก่อนที่จะสมัคร คุณพ่อคุณแม่ควรสอบถามจากทางโรงเรียนให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง
  • การเรียนการสอนในหลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math มี 6 ระดับ คือ FAN1 – FAN6 โดยในการเรียนในระดับ FAN1 – FAN5 จะใช้หนังสือเรียนระดับละ 3 เล่ม A, B และ C สำหรับการเรียนในระดับ FAN6 จะใช้หนังสือเรียน 2 เล่ม A และ B

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ และผู้ปกครองท่านใด ที่ต้องการให้บุตรหลาน ได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้โจทย์ปัญหา กับหลักสูตรคณิตศาสตร์สิงคโปร์แท้ๆ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด และรอบเรียนได้ที่ SE-ED Learning Center ทุกสาขาๆ และโรงเรียนที่เปิดสอนในหลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math ทุกแห่ง ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ในกรณีที่ท่านต้องการทราบรายละเอียดทางวิชาการ ท่านสามารถติดต่อฝ่ายวิชาการคณิตศาสตร์ SE-ED Learning Center ได้ที่ Tel. 08-1832-2299 หรือ email: fanmath@se-ed.com

<สาขาของ SE-ED Learning Center>