เปิดอบรมหลักสูตรการสอนคณิตศาสตร์ FAN Math และภาษาอังกฤษ ACTive English

เปิดอบรมหลักสูตรการสอนคณิตศาสตร์ FAN Math และภาษาอังกฤษ ACTive English หลังฝึกอบรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถรับงานสอนได้ด้วย

 

บุคคลทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นคุณครู นิสิต นักศึกษา หรือคุณพ่อคุณแม่ ฯลฯ ที่มีความสนใจที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ในแบบฉบับสิงคโปร์ ที่เน้นฝึกเด็กให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้โจทย์ปัญหา และเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร (CLT: Communicative Language Teaching) สำหรับนักเรียนในวัยประถมศึกษา ที่เป็น Know How จาก SE-ED Learning Center สามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้แล้ว ตามกำหนดการ และรายละเอียด ดังต่อไปนี้

showroom FC

หลักสูตร: เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ FAN Math ในระดับประถมศึกษา ในแบบฉบับของสิงคโปร์ (หลักสูตร 1 วัน)

ค่าสมัคร: 500 บาท (รวมค่าเอกสาร อาหารกล่อง และน้ำดื่ม)

สถานที่: ชั้น 9 อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ (อาคารเนชั่นทาวเวอร์เดิม) ถนนบางนา-ตราด

วันที่ฝึกอบรม: วันที่ เวลา 9.00 – 17.00 น.

 

หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่จะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทราบถึงแนวทางการสอนคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนในวัยประถมศึกษา ที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจ และคิดเป็นภาพ (Visualization) ในแบบฉบับของประเทศสิงคโปร์ โดยใช้หนังสือคณิตศาสตร์ FAN Math เป็นตัวอย่างสื่อการเรียนการสอน ซึ่งสิ่งที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับ คือ

  • การเตรียมพื้นฐานที่ถูกต้องในการเรียนคณิตศาสตร์ให้กับเด็กในวัยประถมศึกษา
  • แนวทางการแก้ไขปัญหานักเรียนเรียนมีปัญหาการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์
  • เทคนิคการใช้ Bar Modeling และ Heuristics ในการสร้างกระบวนการคิด และแก้โจทย์ปัญหาให้กับนักเรียน

 

หลักสูตร: เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ACTive English ในระดับประถมศึกษา แบบเน้นการสื่อสาร (CLT) (หลักสูตร 1 วัน)

ค่าสมัคร: 500 บาท (รวมค่าเอกสาร อาหารกล่อง และน้ำดื่ม)

สถานที่: ชั้น 9 อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ (อาคารเนชั่นทาวเวอร์เดิม) ถนนบางนา-ตราด

วันที่ฝึกอบรม: วันที่ เวลา 9.00 – 17.00 น.

 

หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่จะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทราบถึงแนวทางการสอนภาษาอังกฤษที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน (CLT: Communicative Language Teaching) โดยใช้สื่อ Interactive Multimedia และหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ ACTive English เป็นตัวอย่างสื่อการเรียนการสอน ซึ่งสิ่งที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับ คือ

  • พื้นฐานสำคัญในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษของเด็กในวัยประถมศึกษา
  • แนวทางในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ให้กับเด็กในวัยประถมศึกษา
  • เทคนิคการใช้สื่อ Interactive Multimedia ในการฝึกทักษะการออกเสียง (Phonics) และการพัฒนาความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษ

 

หลังจากที่ได้รับการฝึกอบรมแล้ว หากผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่านใด ประสงค์ที่จะรับงานสอนให้กับเด็กๆ ที่สนใจ ก็สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อให้ SE-ED Learning Center ขึ้นรายชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ ไว้ที่เว็บไซต์ได้ ในกรณีที่มีคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง หรือโรงเรียนใด มีความต้องการที่จะหาครูผู้สอนไปสอนนักเรียน หรือบุตรหลาน ก็จะสามารถติดต่อกับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมได้โดยตรง

 

โครงการฝึกอบรมทั้ง 2 หลักสูตรข้างต้นนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญในการเผยแพร่องค์ความรู้ และ Know How ทางด้านการสอนคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ ออกไปสู่สังคมในวงกว้าง เพื่อให้ผู้ที่สนใจด้านการเรียนการสอนที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ได้มีส่วนร่วมกับทาง SE-ED Learning Center ในการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษให้กับเด็กไทย นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทาง SE-ED Learning  Center คิดค่าสมัครในการฝึกอบรมที่ย่อมเยา และพร้อมเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ประสงค์จะรับงานสอนอีกด้วย

 

ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมใน 2 หลักสูตรข้างต้นนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่แผนกปฏิบัติการ SE-ED Learning Center โทรศัพท์ 08-1832-2299 และ 08-6325-7000 Email: slc@se-ed.com