เปิดรับสมัครการอบรมครู

หลักสูตร การอบรมการจัดการเรียนการสอนศิลปะ (ทัศนศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนรู้และการสื่อสาร

รหัสหลักสูตร: 60208022

*หลักสูตรผ่านการอนุมัติจากสถาบันคุรุสภา*

ART_Brochure_Edit02_Final

กิจกรรมภายในหลักสูตรการฝึกปฏิบัติด้านภาษาอังกฤษและการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูสามารถนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียน

ที่สนใจเข้าร่วมอบรม ขอเพียงท่านเป็นผู้ที่:

 • สนใจการสอนศิลปะโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนรู้และการสื่อสาร
 • สอนในระดับชั้นประถมศึกษา
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้นขึ้นไป

ระยะเวลาอบรม2 วัน คือ วันเสาร์และวันอาทิตย์

 • อบรมแบบการเรียนรู้แบบเผชิญหน้า (face-to-face)
 • ควบคู่ไปกับการเรียนรู้แบบออนไลน์ (Online Learning)

สถานที่อบรม

 • รุ่นที่ 1 วันที่ 29-30 ก.ค. 60 จ.ร้อยเอ็ด
 • รุ่นที่ 2 วันที่ 5-6 ส.ค. 60 จ.ระยอง
 • รุ่นที่ 3 วันที่ 19-20 ส.ค. 60 จ.สุพรรณบุรี
 • รุ่นที่ 4 วันที่ 9-10 ก.ย. 60 จ.นครสวรรค์
 • รุ่นที่ 5 วันที่ 16-17 ก.ย. 60 กรุงเทพมหานคร
  *สถานที่อบรมจะระบุอีกครั้ง*

ค่าอบรม 6,900 บาท

ค่าอบรมรวมค่าวิทยากรทั้งในการอบรม การติดตามและการเรียน  ออนไลน์  อุปกรณ์อบรม  ที่พัก 1 คืน และอาหาร *ค่าอบรมดังกล่าวไม่รวมค่าเดินทาง*

หมายเหตุ: ติดตามกำหนดการอบรมและขั้นตอนการสมัครต่างๆ ได้จากเว็บไซต์ www.hrd.obec.go.th ในเดือนมิถุนายน 2560 เป็นต้นไป และลงทะเบียนได้ที่ http://obecdev.feedback180.com/#/Login

ความเป็นมาของโครงการ

การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นทักษะพื้นฐาน ทักษะการคิด   การติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพื้นฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม โดยเน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  การจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการการเรียนรู้ศิลปะกับการฝึกฝนการเรียนรู้และการสื่อสารความรู้ ความคิด ความรู้สึกเป็นภาษาอังกฤษ จึงสอดคล้องกับจุดเน้นของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สำคัญในการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน

หลักสูตรอบรมครูระดับประถมศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสร้างความมั่นใจในการสอน และช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของครูและผู้เรียนด้วย

สาระของการอบรมประกอบด้วย การฝึกให้ครูคุ้นเคยและใช้ภาษาอังกฤษในการสอนศิลปะ กระบวนการสอนและออกแบบการเรียนการสอนศิลปะโดยใช้ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยเน้นการฝึกปฏิบัติทักษะทางภาษาอังกฤษที่จำเป็น ควบคู่ไปกับการสอนศิลปะ มีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้มาตรฐานและตัวชี้วัดของวิชาศิลปะ ออกแบบและเลือกใช้กิจกรรมการสอนที่เน้นให้นักเรียนเกิดความคิดรวบยอด (concept) ทักษะทางศิลปะ  การจินตนาการ รวมทั้งการกระตุ้นให้นักเรียนใช้ทักษะการคิด  ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้นำความรู้และการปฏิบัติกิจกรรมตลอดการอบรมไปฝึกปฏิบัติสอนเป็นทีม พร้อมทั้งฝึกการวิเคราะห์และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อการพัฒนาการสอน

นอกจากนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากบทเรียนออนไลน์ นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปจัดการสอนในห้องเรียนจริง รายงานผล พร้อมทั้งได้รับคำแนะนำและการติดตามการพัฒนาการสอนผ่านเครือข่ายการเรียนรู้ออนไลน์ รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูที่เข้าอบรมร่วมกันหลังจากอบรม

 

หลักการฝึกอบรม

 1. เป็นหลักสูตรระยะสั้นที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3        เพื่อส่งเสริมทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 2. เป็นหลักสูตรที่มุ่งให้ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 สามารถพัฒนาตนเอง สร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง และนำความรู้จากการฝึกอบรมไปพัฒนาวิชาชีพและพัฒนาผู้เรียน
 3. เป็นหลักสูตรสำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ที่มีภาระรับผิดชอบในโรงเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
 4. เป็นหลักสูตรเน้นการเรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติ แบบ active learning
 5. เป็นหลักสูตรที่ครูได้ฝึกใช้สื่อจริงในการอบรม

 

วัตถุประสงค์การอบรม

 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสอนศิลปะโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง
 2. เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นในการสอนศิลปะระดับประถมศึกษาให้ดีขึ้น
 3. เพื่อออกแบบการสอนศิลปะโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางระดับประถมศึกษา
 4. เพื่อฝึกปฏิบัติการสอนศิลปะโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางระดับประถมศึกษา
 5. เพื่อติดตามและประเมินผลการนำหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้ที่โรงเรียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณณภพ ลักขณาศิริกุล ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
โทร 083-096-4487 และ 02-739-8127
E-mail : interbus@se-ed.com