จำหน่ายแบบฝึกหัดเสริมคณิตศาสตร์ FAN Math

จำหน่ายแบบฝึกหัดเสริมคณิตศาสตร์ FAN Math

กรณีที่คุณพ่อคุณแม่สนใจ หนังสือฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ACTive English <คลิ้ก> สำหรับคุณพ่อคุณแม่ ที่ต้องการซื้อแบบฝึกหัดเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เพื่อฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาให้กับลูกตามแนวทางของ PISA ด้วยเทคนิคของคณิตศาสตร์สิงคโปร์ ในระดับประถมศึกษา

 • เป็นแบบฝึกหัดที่ใช้แนวคิด Bar Modeling และ Heuristics ของประเทศสิงคโปร์ ในการฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาให้กับเด็กๆ นอกจากนี้ยังทำให้เด็กมีความมั่นใจในตนเอง เวลาที่ต้องเจอกับโจทย์ยากๆ โจทย์ยาวๆ อีกด้วย
 • เด็กๆ จะได้รับการฝึกให้คิดแบบเห็นภาพ และมีทักษะในการประมวลข้อมูล เงื่อนไข และความสัมพันธ์ที่โจทย์กำหนด เพื่อใช้ในการคิดกระบวนการในการแก้โจทย์ปัญหาเพื่อหาคำตอบที่ถูกต้อง
 • แบบฝึกหัดได้รับการออกแบบที่มีการอธิบายอย่างละเอียด เป็นขั้นเป็นตอน ทำให้คุณพ่อคุณแม่สามารถอธิบายหลักการสำคัญให้กับลูกได้ เหมาะสำหรับเด็กๆ ในการฝึกทำโจทย์เพื่อพัฒนาตนเอง (แบบฝึกหัดไม่มีเฉลยให้ แต่มีแนวทางที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่อธิบาย และเฉลยให้กับลูกได้โดยไม่ยาก)

หมายเหตุ:

 • ชุดแบบฝึกหัด 1 ชุด ประกอบด้วย แบบฝึกหัด 8 เล่ม ครอบคลุมการเรียนในหนึ่งเทอม
 • การเรียงบทของวิชาคณิตศาสตร์ในแต่ละโรงเรียนอาจจะแตกต่างกัน บางโรงเรียนจะมีการนำเอาเนื้อหาในเทอม 2 มาสอนก่อนในเทอม 1 ดังนั้น หากคุณพ่อคุณแม่ต้องการให้แบบฝึกหัดเสริมทักษะ FAN Math ครอบคลุมการเรียนที่โรงเรียน 100% ขออนุญาตแนะนำให้ซื้อทั้ง 2 ชุด ทั้งในส่วนเทอม 1 และเทอม 2

FAN1A-1D FAN1A-6A มีให้เลือก 12 ชุด สำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับ ป.1 ถึง ป.6 หากคุณพ่อคุณแม่ ต้องการดูตัวอย่างหนังสือ <คลิ้ก>

รายละเอียดของเนื้อหาในชุดแบบฝึกหัด แต่ละชุด

FAN Math ป.1 เทอม 1:

 • เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิกแสดงจำนวนหนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า สิบ และศูนย์ ได้
 • เปรียบเทียบ และเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกินสิบ รวมทั้งศูนย์ได้
 • บวกจำนวนที่ผลบวกไม่เกินสิบได้
 • วิเคราะห์ และหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกได้
 • ลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 10 ได้
 • วิเคราะห์ และหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการลบได้
 • เขียนประโยคการบวก และประโยคการลบที่สัมพันธ์กันได้
 • วิเคราะห์ และหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ โดยใช้โมเดลรูปแท่งแบบส่วนและทั้งหมดได้
 • บอกตำแหน่ง และแก้โจทย์ปัญหาเรื่องลำดับ โดยการเขียนแผนภาพได้
 • บอกชนิด และเปรียบเทียบจำนวนรูปเรขาคณิตที่นับได้
 • หาแบบรูปเรขาคณิตที่กำหนดให้ได้
 • หาความยาว ความสูง น้ำหนัก และปริมาตรของสิ่งที่กำหนดให้ โดยใช้หน่วยวัดที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานได้
 • เปรียบเทียบความยาว ความสูง น้ำหนัก และปริมาตร ที่ได้จากการใช้หน่วยวัดที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานของสิ่งที่กำหนดให้ได้
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องความยาว ความสูง น้ำหนัก และปริมาตรโดยใช้แผนภาพ และการแปลงข้อมูลได้
 • เขียน และอ่านตัวเลขอารบิกแสดงจำนวน สิบเอ็ด สิบสอง สิบสาม … ยี่สิบ ได้
 • เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 20 ได้
 • บวกจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 20 ได้
 • ลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 20 ได้
 • วิเคราะห์ และหาคำตอบของโจทย์ปัญหาได้
 • วิเคราะห์ และหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ โดยใช้โมเดลรูปแท่งแบบส่วนและทั้งหมด และโมเดลรูปแท่งเชิงเปรียบเทียบได้

FAN Math ป.1 เทอม 2:

 • บวกจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 20 โดยใช้วิธีการจัดกลุ่มได้
 • ลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 20 โดยใช้วิธีการจัดกลุ่มได้
 • วิเคราะห์ และหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ โดยใช้ระบบตารางได้
 • บอกจำนวน และความสัมพันธ์จากแบบรูปที่กำหนดให้ได้
 • อ่าน เขียนตัวเลขฮินดูอารบิก และบอกค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนตั้งแต่ 21 ถึง 100 ได้
 • เปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 100 ได้
 • บวกสองจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 100 และนำเทคนิคการจับคู่ให้ครบสิบมาช่วยได้
 • ลบสองจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 100 และนำเทคนิคการจัดรูปให้เต็มสิบมาช่วยได้
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบโดยใช้โมเดลแบบส่วนและทั้งหมด และโมเดลเชิงเปรียบเทียบได้
 • บอกช่วงเวลา และเวลาเป็นนาฬิกาได้
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหาวันและเดือน โดยการเขียนแผนภาพได้
 • บอกค่าของเงิน เปรียบเทียบจำนวนเงิน วิเคราะห์ และแสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องเงินโดยใช้โมเดลรูปแท่ง และการสุ่มคำตอบแล้วตรวจสอบได้
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน โดยใช้โมเดลรูปแท่งแบบส่วนและทั้งหมด แลโมเดลรูปแท่งเชิงเปรียบเทียบได้
 • หาผลบวก และลบของสามจำนวน โดยเทคนิคการจับคู่และจัดรูปให้ง่ายได้
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหาคูณ และหารอย่างง่าย โดยการเขียนแผนภาพได้

FAN Math ป.2 เทอม 1:

 • เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิกแสดงจำนวนนับที่ไม่เกิน 1,000 ได้
 • เปรียบเทียบจำนวนนับที่ไม่เกิน 1,000 ได้
 • บวกจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 100 โดยใช้เทคนิคจับคู่บวกให้ง่ายได้
 • บวกจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 โดยใช้เทคนิคจัดรูปให้เป็นจำนวนเต็มสิบหรือจำนวนเต็มร้อยได้
 • วิเคราะห์ และหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก โดยใช้โมเดลรูปแท่งแบบส่วนและทั้งหมด และโมเดลรูปแท่งเชิงเปรียบเทียบได้
 • ลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ได้
 • ลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยใช้เทคนิคการจัดรูปได้
 • วิเคราะห์ และหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการลบ โดยใช้โมเดลรูปแท่งแบบส่วนและทั้งหมด และโมเดลรูปแท่งเชิงเปรียบเทียบได้
 • จำแนกรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลมได้
 • วิเคราะห์ และหาคำตอบของโจทย์ปัญหารูปเรขาคณิตโดยใช้ระบบตารางได้
 • วิเคราะห์ และหาคำตอบของโจทย์ปัญหาความยาวโดยใช้โมเดลรูปแท่งแบบส่วนและทั้งหมด และโมเดลรูปแท่งเชิงเปรียบเทียบได้
 • วิเคราะห์ และหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการชั่ง ตวง วัด ได้
 • บอกเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา (ช่วง 5 นาที) ได้
 • บอกจำนวนเงินทั้งหมดจากเงินเหรียญหรือธนบัตรได้
 • วิเคราะห์ และหาคำตอบของปัญหาหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินได้
 • เลือกสิ่งของจากสิ่งของทั้งหมดที่กำหนดให้โดยใช้ระบบตารางได้
 • แก้ปัญหาโจทย์การบวก การลบจำนวนโดยใช้หลักการทำจากหลังมาหน้าได้
 • บวก ลบจำนวนโดยใช้เทคนิคการจับคู่บวกหรือลบให้ง่ายได้
 • วิเคราะห์ และหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกลบระคนโดยใช้โมเดลรูปแท่งแบบส่วนและทั้งหมด และโมเดลรูปแท่งเชิงเปรียบเทียบได้
 • แก้ปัญหาโจทย์การบวก การลบโดยใช้การแทนค่าได้

FAN Math ป.2 เทอม 2:

 • หาผลคูณ และผลหารของจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับหนึ่งหลัก
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหาการคูณ การหารของจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับหนึ่งหลัก โดยใช้การเขียนแผนภาพ และโมเดลหนึ่งหน่วยได้
 • บอกความสัมพันธ์ของการคูณและหาร และนำมาช่วยแก้ปัญหาได้
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหาการคูณหารระคน โดยใช้โมเดลหนึ่งหน่วยได้
 • หาแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้น และลดลงได้
 • หาแบบรูปของจำนวนที่เกิดจากการคูณ และหารได้
 • หาแบบรูปของรูปเรขาคณิตได้
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้การสังเกตรูปแบบได้
 • หาผลคูณ และผลหารของจำนวนที่มีหลายหลักกับหนึ่งหลักได้
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหาการคูณ การหารของจำนวนที่มีสองหลักกับหนึ่งหลักได้
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและคูณระคน โดยใช้โมเดลหนึ่งหน่วย และแผนภาพได้
 • หาผลบวก ลบ คูณ และหารระคนได้
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหารระคน โดยใช้โมเดลหนึ่งหน่วยได้

FAN Math ป.3 เทอม 1:

 • บวกจำนวนสามจำนวนโดยใช้เทคนิคการจับคู่บวกให้ง่ายได้
 • บวกจำนวนโดยใช้เทคนิคจัดรูปให้เป็นจำนวนเต็มสิบ จำนวนเต็มร้อย หรือจำนวนเต็มพันได้
 • บวกจำนวนสี่หลักโดยใช้เทคนิคการแบ่งคู่ได้
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก โดยใช้โมเดลรูปแท่งแบบส่วนและทั้งหมด และโมเดลรูปแท่งเชิงเปรียบเทียบได้
 • หาคำตอบของโจทย์การลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ของจำนวนสามจำนวนโดยใช้เทคนิคจับคู่ลบให้ง่ายได้
 • หาคำตอบของโจทย์การลบโดยใช้เทคนิคการจัดรูปให้เป็นจำนวนเต็มร้อยได้
 • หาคำตอบของโจทย์การลบของจำนวนสี่หลักโดยใช้เทคนิคแบ่งคู่ลบให้ง่ายได้
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการลบ โดยใช้โมเดลรูปแท่งแบบส่วนและทั้งหมด และโมเดลรูปแท่งเชิงเปรียบเทียบได้
 • แก้ปัญหาโจทย์การบวก และการลบจำนวนสี่หลักโดยใช้หลักการทำจากหลังมาหน้าได้
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก และการลบ โดยใช้โมเดลรูปแท่งได้
 • บอกความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาวได้
 • บอกความสัมพันธ์ของหน่วยเวลาได้
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว ปริมาตรหรือความจุ น้ำหนัก เวลา โดยใช้โมเดลรูปแท่งได้
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาจำนวนเงิน โดยใช้โมเดลรูปแท่งได้
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกลบระคน โดยใช้โมเดลรูปแท่งได้
 • อ่านข้อมูลจากตาราง แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง และกราฟอย่างง่ายได้
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกลบระคน โดยใช้โมเดลรูปแท่งได้
 • บอกจำนวน และความสัมพันธ์ในแบบรูปของจำนวนนับที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆ กันได้
 • บอกจำนวน และความสัมพันธ์ในแบบรูปของจำนวนนับที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละไม่เท่ากันได้
 • บอกรูป และความสัมพันธ์ในแบบรูปของรูปเรขาคณิตที่เป็นแบบรูปซ้ำได้
 • บอกจำนวน และความสัมพันธ์ในแบบรูปของรูปที่สร้างขึ้นจากรูปเรขาคณิตได้

FAN Math ป.3 เทอม 2:

 • หาผลคูณของจำนวนที่มีหลายหลักกับหนึ่งหลัก โดยใช้เทคนิคต่างๆ ได้
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหาการคูณ โดยใช้โมเดลหนึ่งหน่วย และโมเดลรูปแท่งเชิงเปรียบเทียบได้
 • หาผลคูณได้ของจำนวนที่มีสองหลักกับสองหลักได้
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ และคูณระคน ด้วยโมเดลรูปแท่งได้
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหาการคูณ ด้วยโมเดลรูปแท่งได้
 • หาผลหารของจำนวนที่หารด้วยจำนวนหนึ่งหลัก และหารด้วย 10 หรือ 100 ลงตัวได้
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหาการหารระคน ด้วยโมเดลรูปแท่งได้
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหาการหารที่ไม่ลงตัวด้วยโมเดลรูปแท่งได้
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหาการคูณ และหาร โดยการเขียนแผนภาพได้
 • บอกความสัมพันธ์ของการบวก ลบ คูณ และหาร โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาได้
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจำนวน และรูปเรขาคณิต โดยใช้เทคนิคการแปลงข้อมูลได้
 • บอกชื่อรูปเรขาคณิต และนำมาสร้างเป็นรูปต่างๆ ได้
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหารระคน โดยใช้โมเดลรูปแท่งเชิงเปรียบเทียบ โมเดลผลต่างสร้างผลคูณ และหลักการย้ายจำนวนภายในโมเดลได้
 • คำนวณหาผลลัพธ์ตามลำดับการดำเนินการของจำนวนนับได้

FAN Math ป.4 เทอม 1:

 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การบวกลบระคน โดยใช้โมเดลรูปแท่งได้
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้หลักการโมเดลหนึ่งหน่วยได้
 • บวกจำนวนนับโดยใช้วิธีการตีโจทย์ให้ง่ายขึ้นได้
 • คูณจำนวนสองหลักกับจำนวนหลายหลักได้
 • คูณจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลัก และสามหลัก โดยใช้วิธีจัดให้อยู่ในรูปพหุคูณของ 10 หรือ 100 ได้
 • คูณจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลักโดยใช้วิธีใช้ตัวประกอบได้
 • คูณจำนวนหลายหลักได้
 • หารจำนวนนับที่ตัวหารไม่เกินสามหลักได้
 • ตรวจสอบการหารลงตัวของจำนวนนับที่หารด้วย 2 3 4 5 และ 6 ได้
 • หาจำนวนจากเงื่อนไขการหารลงตัวและการหารไม่ลงตัว โดยใช้ระบบตารางได้
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา โดยใช้หลักการผลต่างสร้างผลคูณของโมเดลหนึ่งหน่วยได้
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน โดยใช้โมเดลรูปแท่งได้
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา โดยใช้หลักการย้ายจำนวนภายในโมเดลได้
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว น้ำหนัก ปริมาตรหรือความจุ โดยใช้โมเดลรูปแท่งได้
 • บอกความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลาเป็นนาที ชั่วโมง วัน สัปดาห์ เดือน หรือ ปีได้
 • บอกวันจากเงื่อนไขที่กำหนดให้โดยใช้วิธีการตีโจทย์ให้ง่ายขึ้นได้
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน โดยใช้โมเดลรูปแท่งได้
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา โดยใช้โมเดลรูปแท่ง หลักการก่อนและหลังได้
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีกำหนดสมมติฐานได้
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีแปลงข้อมูลได้
 • หาความยาวรอบรูปของรูปเรขาคณิตโดยใช้วิธีแปลงรูปได้
 • หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากได้
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ และความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมที่กำหนดให้ได้
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมที่กำหนดให้ โดยใช้ระบบตารางได้

FAN Math ป.4 เทอม 2:

 • เขียนเศษส่วนแสดงส่วนที่แรเงา และอ่านเศษส่วนนั้นได้
 • บวก ลบ เศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันได้
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนอย่างง่าย ด้วยโมเดลหนึ่งหน่วยได้
 • บวก และลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน โดยใช้การขยาย และลดส่วน
 • เขียนเศษเกินให้เป็นจำนวนคละ และเขียนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินได้
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน ด้วยโมเดลหนึ่งหน่วยแบบต่างๆ ได้
 • เขียนเศษส่วนเป็นทศนิยมได้
 • บวก และลบทศนิยมได้
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและลบทศนิยมอย่างง่าย และระคนโดยใช้โมเดลรูปแท่งแบบต่างๆ ได้
 • หาแบบรูปของทศนิยมได้
 • คูณ หารทศนิยมด้วยจำนวนเต็มได้
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหาการคูณ หาร ทศนิยมอย่างง่าย และระคนด้วยโมเดลรูปแท่งได้
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหาการคูณ หารระคนของทศนิยม โดยใช้โมเดลรูปแท่งแบบต่างๆ ได้
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหาทศนิยม โดยการเขียนแผนภาพได้

FAN Math ป.5 เทอม 1:

 • ตรวจสอบผลลัพธ์จากการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับได้
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้หลักการผลต่างสร้างผลคูณของโมเดลหนึ่งหน่วยได้
 • บอกค่าประมาณของจำนวนนับเป็นจำนวนเต็มสิบ เต็มร้อย เต็มพัน และเต็มหมื่นได้
 • หาค่าประมาณของทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งเป็นจำนวนเต็ม ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง และสองตำแหน่งได้
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้วิธีแปลงข้อมูลได้
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้วิธีสุ่มคำตอบแล้วตรวจสอบได้
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาที่กำหนดให้ โดยใช้วิธีแปลงข้อมูลได้
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาที่กำหนดให้ โดยใช้วิธีแปลงข้อมูลที่ไม่ทราบค่าให้เป็นตัวแปรได้
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาที่กำหนดให้ โดยใช้กลยุทธการจับกลุ่มได้
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาที่กำหนดให้ โดยใช้โมเดลรูปแท่ง หลักการก่อนและหลังได้
 • หาค่าเฉลี่ยของจำนวนนับได้
 • จำแนกชนิด และหาขนาดของมุมที่กำหนดให้ได้
 • หาขนาดของมุมที่กำหนดให้ โดยใช้สมบัติของมุมแย้งมีขนาดเท่ากัน
 • หาขนาดของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยม และรูปหลายเหลี่ยมได้
 • จำแนก บอกสมบัติ หาขนาดของมุมที่หายไป ความยาวรอบรูป และพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมที่กำหนดให้ได้
 • จำแนก บอกสมบัติ หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมแต่ละชนิดได้
 • จำแนก และบอกลักษณะรูปคลี่รูปเรขาคณิตสามมิติชนิดต่างๆ ได้
 • หาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากได้
 • บวกลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันได้
 • บวกลบจำนวนคละที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันได้
 • บวกลบจำนวนคละที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันโดยใช้วิธีจัดกลุ่มให้คำนวณง่ายขึ้นได้
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่วน โดยใช้โมเดลหนึ่งหน่วยแบบส่วนและทั้งหมดได้
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่วน โดยใช้วิธีแปลงข้อมูลได้

FAN Math ป.5 เทอม 2:

 • คูณและหารเศษส่วนได้
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการคูณเศษส่วน โดยใช้โมเดลหนึ่งหน่วยได้
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่วน โดยใช้โมเดลรูปแท่ง – หลักการก่อนและหลังได้
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่วน โดยใช้วิธีการคิดแบบย้อนกลับได้
 • บอกค่าประจำหลัก หาค่าตัวเลขของทศนิยมในแต่ละหลัก อ่านและเขียนทศนิยมในรูปกระจาย และนำไปแก้ปัญหาอย่างง่ายได้
 • หาค่าประมาณของทศนิยมได้
 • เขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วน และเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมตามที่กำหนดให้ได้
 • บวก ลบ คูณ และหารทศนิยมด้วยทศนิยมได้
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องทศนิยม โดยการสังเกตแบบรูป การแปลงข้อมูล วิธีการทำจากหลังมาหน้า และการกำหนดสมมติฐานได้
 • เขียนอัตราส่วนจากสองสิ่ง และสามสิ่งที่กำหนดให้
 • หาอัตราส่วนที่เท่ากัน และนำมาแก้ปัญหาอย่างง่ายได้
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนของสองจำนวน และสามจำนวน โดยใช้โมเดลหนึ่งหน่วย การเขียนแผนภาพ  และหลักการก่อนและหลังได้
 • หาอัตราส่วนของสามจำนวน เมื่อกำหนดอัตราส่วนของสองจำนวนมาให้ 2 อัตราส่วน ด้วยการแปลงข้อมูล และนำมาแก้โจทย์ปัญหาได้
 • นำความหมายของร้อยละ และความสัมพันธ์ของร้อยละกับเศษส่วน มาแก้โจทย์ปัญหาอย่างง่ายได้
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ กำไร ขาดทุน การลดราคา และการหาต้นทุน  โดยใช้โมเดลรูปแท่งแบบต่างๆ

FAN Math ป.6 เทอม 1:

 • บวกจำนวนนับโดยใช้วิธีการตีโจทย์ให้ง่ายขึ้นได้
 • บวก ลบ จำนวนนับ โดยใช้เทคนิคจัดรูปให้เป็นจำนวนเต็มสิบ เต็มร้อย หรือเต็มพันได้
 • บวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ โดยใช้วิธีใช้ตัวประกอบได้
 • ใช้สมบัติการสลับที่ สมบัติการเปลี่ยนหมู่ และสมบัติการแจกแจงช่วยในการคิดคำนวณได้
 • ใช้ความรู้เกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. แก้ปัญหาได้
 • แก้สมการโดยใช้สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และการหารได้
 • เขียนสมการจากสถานการณ์หรือปัญหา และแก้สมการพร้อมทั้งตรวจสอบคำตอบได้
 • ใช้สมบัติของเส้นขนานในการแก้ปัญหาได้
 • อธิบายเส้นทาง หรือบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ โดยระบุทิศทาง และระยะทางจริง จากรูปภาพ แผนที่ และแผนผังได้
 • แก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ และความยาวรอบรูปสามเหลี่ยม และรูปสี่เหลี่ยมได้
 • หาความยาวรอบรูป และพื้นที่ของรูปวงกลมได้
 • แก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ และความยาวรอบรูปวงกลมได้
 • บอกลักษณะรูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติได้
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอกและกรวยได้
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหาความน่าจะเป็นได้

FAN Math ป.6 เทอม 2:

 • บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนเศษส่วน และจำนวนคละได้
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่วน โดยใช้โมเดลหนึ่งหน่วยได้
 • บวก ลบ คูณ หารระคนทศนิยมได้
 • หาค่าเฉลี่ยของทศนิยมได้
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาทศนิยม โดยใช้วิธีการแปลงข้อมูลได้
 • คำนวณหาเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเต็มได้
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ โดยใช้โมเดลรูปแท่งแบบต่างๆ หลักการย้ายภายในโมเดล การแปลงข้อมูล หลักการก่อนและหลังได้
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วน โดยใช้หลักการก่อน-หลัง
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหาประยุกต์เศษส่วนและอัตราส่วน โดยใช้หลักการก่อน – หลังได้
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วน โดยใช้การแปลงข้อมูล
 • วิเคราะห์ และแสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหาอัตราเร็ว โดยใช้การเขียนแผนภาพได้

วิธีการสั่งซื้อ สามารถสั่งซื้อผ่านทาง ระบบ E-Commerce ของ SE-ED Online Shopping ที่ www.se-ed.com

กรณีที่คุณพ่อคุณแม่สนใจ หนังสือฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ACTive English เพิ่มเติมด้วย <คลิ้ก> หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม คุณพ่อคุณแม่ สามารถส่ง Message มาที่ Inbox ทาง Facebook –> http://m.me/se.ed.learning.center หรือโทรศัพท์มาที่ 08-1832-2299, 08-6325-7000, 0-2325-9068-9 หรือ email: slc@se-ed.com  

===============================

SE-ED Learning Center เรียนกับซีเอ็ด เก่งพูดอังกฤษ เก่งคณิตอย่างเข้าใจ

สนใจหนังสือแบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหา <คลิ้ก>

สนใจหนังสือภาษาอังกฤษ ACTive English <คลิ้ก>

Tel. 08-1832-2299, 0-2325-9068-9 Website: www.se-edlearning.com