กิจกรรม Day Camp (เช้าไป – เย็นกลับ) ปิดเทอม Summer 2561 กับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

Critical Thinking: หลักสูตรพัฒนาศักยภาพของสมองด้านการคิดวิเคราะห์ให้เป็นเลิศ (หลักสูตรวุฒิบัตร 15 ชั่วโมง)

Critical Thinking: หลักสูตรพัฒนาศักยภาพของสมองด้านการคิดวิเคราะห์ให้เป็นเลิศ (หลักสูตรวุฒิบัตร)

 • พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับประเด็น การแยกแยะ และจัดลำดับความสำคัญของข้อมูล เพื่อการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking Skill)
 • พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving Skill) และทักษะการตัดสินใจ (Decision Making Skill)
 • ใช้สื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงระบบ และความคิดสร้างสรรค์ (Critical Thinking & Creativity) จากประเทศสิงคโปร์
 • นักเรียนที่เข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จะได้รับวุฒิบัตรจาก SE-ED Learning Center

วันที่จัด: มีทั้งสิ้น 4 รุ่น ดังต่อไปนี้

 • รุ่นที่ 1 Junior Thinker วันที่ 19 – 23 มี.ค. 2561 (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)
 • รุ่นที่ 2 Senior Thinker วันที่ 26 – 30 มี.ค. 2561 (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)
 • รุ่นที่ 3 Master Thinker วันที่ 23 – 27 เม.ย. 2561 (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)
 • รุ่นที่ 4 Critical Thinker วันที่ 30 เม.ย. – 4 พ.ค. 2561 (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)

เวลาเรียน: 13.00 – 16.00 น. (เรียนวันละ 3 ชั่วโมง)

เหมาะสำหรับ:

 • หลักสูตรในระดับ Junior Thinker และ Senior Thinker เหมาะสำหรับน้องๆ ที่เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.3 – ป.6
 • สนใจสมัคร หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ SE-ED Learning Center สาขาพาราไดซ์พาร์ค

สถานที่: SE-ED Learning Center สาขาพาราไดซ์พาร์ค ศรีนครินทร์

ราคา: 2,400 บาท ต่อคอร์ส (ราคานี้รวมค่าหนังสือแล้ว)

Promotion: สมัครก่อนวันที่ 12 มีนาคม 2561 รับส่วนลดทันที จากราคาปกติ 2,400 บาท ลดเหลือเพียง 2,000 บาท ต่อคอร์ส

รายละเอียดหลักสูตร:

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพของสมองด้านการคิดวิเคราะห์ให้เป็นเลิศ (Critical Thinking) เป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้น้องๆ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 5 ได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving Skill) และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking Skill) ผ่านสถานการณ์สมมติ และโจทย์ปัญหาซับซ้อนต่างๆ ที่สร้างขึ้นให้น้องๆ ได้สำรวจข้อมูล จัดระเบียบข้อมูล สร้างความเข้าใจ และมโนทัศน์ต่อสารสนเทศ ตลอดจนพิจารณาควบคู่ไปกับเงื่อนไข และข้อจำกัดต่างๆ ที่โจทย์กำหนด เพื่อคิดหาวิธี และตัดสินใจหาทางออกในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งหลักสูตรนี้ได้รับการแบ่งออกเป็นทั้งสิ้น 4 ระดับ ได้แก่

Junior Thinker:

 • น้องๆ จะได้พัฒนาทักษะการเปรียบเทียบความยาว น้ำหนัก ปริมาตร โดยใช้การประมาณอย่างมีตรรกะ และเครื่องมือวัดใกล้ตัว ตลอดจนการใช้กราฟเพื่อหาพิกัดจุดต่างๆ
 • เกมปริศนา ที่น้องๆ จะได้วางแผนในการแก้ปัญหาตามเงื่อนไข และข้อมูลที่เกมกำหนดให้
 • การสร้าง Sense of Number โดยน้องๆ จะได้รับการฝึกฝนให้มีความเข้าใจในการเปรียบเทียบจำนวน เข้าใจคำว่า มากกว่า น้อยกว่า ตลอดจนทำความเข้าใจกับเงื่อนไขต่างๆ เพื่อแก้โจทย์ปัญหาในสถานการณ์สมมติต่างๆ
 • ทักษะการคิดเชิงมโนทัศน์ ผ่านรูปเรขาคณิตต่างๆ เพื่อการจัดหมวดหมู่ของรูปเรขาคณิต และการมองภาพสะท้อน

Senior Thinker:

 • น้องๆ จะได้ฝึกการค้นหารูปแบบ (Pattern) และความสัมพันธ์ของตัวอักษร รูปภาพ และจำนวนต่างๆ อย่างมีตรรกะ
 • น้องๆ จะได้รับการฝึกให้คิดวิเคราะห์จากข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อหาเลือกทางเลือกที่สามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ ตลอดจนฝึกการใช้แผนภาพ และแผนภูมิต่างๆ ในการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
 • การประยุกต์ใช้การบวก ลบ คูณ หาร ในวิชาคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์สมมติต่างๆ
 • การพัฒนาทักษะทางด้านมิติสัมพันธ์ ความเข้าใจทางด้านเรขาคณิตพื้นฐานของรูปสองมิติ และสามมิติ ในการแก้ปัญหาที่โจทย์กำหนด

Master Thinker:

 • น้องๆ จะได้รับการฝึกให้ประยุกต์ใช้การชั่ง ตวง วัด และความเข้าใจเรื่องเวลา และระยะเวลาในการแก้ไขโจทย์ปัญหา
 • การฝึกทักษะการวางแผน และการกำหนดขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ว่าแต่ละขั้นต้องดำเนินการอย่างไร อะไรต้องทำก่อน อะไรต้องทำทีหลัง เพื่อแก้ปัญหาที่โจทย์กำหนดให้ได้
 • การประยุกต์ใช้การบวก ลบ คูณ หาร และเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์ในบทเรียนต่างๆ เช่น เศษส่วน ทศนิยม ร้อยละ ฯลฯ ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์สมมติต่างๆ ที่โจทย์กำหนดให้
 • การพัฒนาทักษะทางด้านมิติสัมพันธ์ ความเข้าใจทางด้านเรขาคณิตของรูปสองมิติ และสามมิติ ตลอดจนรูปพับ แผ่นคลี่ต่างๆ ในการแก้ปัญหาที่โจทย์กำหนด

Critical Thinker:

 • การพัฒนาความเข้าใจในการหาความสัมพันธ์ของแบบรูป (Pattern) ของจำนวน และรูปเรขาคณิตต่างๆ ฝึกการสังเกตรูปแบบของการเพิ่มขึ้น และลดลงของจำนวนต่างๆ เพื่อค้นหาจำนวนถัดๆ ไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการประมวลเงื่อนไข และความสัมพันธ์ต่างๆ ที่มีความซับซ้อน ในการถอดรหัส และแก้ไขโจทย์ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การประมวลข้อมูล เงื่อนไข และความสัมพันธ์ต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบของตาราง แผนภาพ และแผนภูมิต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนฝึกการแก้ปัญหาแบบหลังมาหน้า (รู้คำตอบ แล้วหาโจทย์)
 • การประยุกต์ใช้การบวก ลบ คูณ หาร และเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์ในบทเรียนต่างๆ เช่น เศษส่วน ทศนิยม ร้อยละ ฯลฯ ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์สมมติต่างๆ ที่โจทย์กำหนดให้
 • การพัฒนาทักษะทางด้านมิติสัมพันธ์ โดยเน้นไปที่รูปทรงสามมิติ การฝึกเชื่อมโยงการมองรูปสามมิติ เพื่อให้เห็นมุมมองสองมิติของด้านหน้า (Front View) ด้านบน (Top View) และด้านข้าง (Side View) ความเข้าใจในเรื่องของการตัดรูปเรขาคณิตบางส่วน การซ้อนทับกันของรูปเรขาคณิต และรูปทรงเรขาคณิต ตลอดจนหน้าตัดของรูปทรงเรขาคณิตประเภทต่างๆ

<ดาวน์โหลดใบสมัครหลักสูตร DAY Camp>