รู้จักเรา

SE-ED Learning Center

ศูนย์การเรียนรู้ซีเอ็ด “เรามุ่งมั่นที่จะทำให้เด็กไทยเก่งขึ้น”

“เราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรู้ของตัวเอง การที่เด็กคนหนึ่งเรียนไม่เข้าใจ นั้นเกิดจากกระบวนการเรียนการสอนแบบเดิมๆ ไม่สามารถทำให้เด็กเข้าใจหลักการสำคัญของสิ่งที่เรียน และไม่เปิดโอกาสให้เด็กได้คิด จนเขาสามารถคิด และเข้าใจได้ด้วยตัวของเขาเอง ดังนั้นการดำรงอยู่ของ SE-ED Learning Center จึงเป็นการมุ่งมั่นที่จะทำให้เด็กไทยทุกๆ คน เรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพของตนเอง เข้าใจในหลักการสำคัญของสิ่งที่เขาเรียน มีกระบวนการที่ทำให้เขามีความเชื่อมั่นในการเรียนของตนเอง และตราบใดที่เด็กมีความสุขกับการเรียนรู้ สนุกกับการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ เขาก็ควรได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนอย่างเต็มที่โดยไม่จำเป็นต้องยึดติดกับกรอบของระบบการเรียนแบบเดิมๆ เพื่อให้ขีดความสามารถของเขาได้รับการพัฒนาให้สูงที่สุดตามศักยภาพที่เขามี”

 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2517 โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจด้านการศึกษา และการอำนวยความสะดวกต่อการค้นหาความรู้ของคนไทย เพื่อทำให้ “คนไทยเก่งขึ้น” โดยที่ผ่านมาบริษัทถือได้ว่าเป็นผู้นำในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษา และสื่อการเรียนรู้ของสังคมไทย ไม่ว่าทั้งการเป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำของประเทศ การเป็นผู้จัดจำหน่ายหนังสือรายใหญ่ที่สุดของประเทศ และร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นร้านหนังสือเต็มรูปแบบที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทย จนบริษัทได้รับการยอมรับจากสังคม ให้ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม 2 ปีซ้อน ในปี พ.ศ. 2552 – 2553 และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการ   SE-ED Learning Center (ศูนย์การเรียนรู้ซีเอ็ด)”   โดยมีความตั้งใจให้เป็นสถาบันการเรียนรู้สำหรับเด็ก และเยาวชนไทย โดยมีบทบาทในการทำหน้าที่่ วิจัย และพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับเยาวชน ซึ่งสามารถช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้กับเด็กไทย มุ่งมั่นทำให้เด็กไทยเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจ มีความมั่นใจในการเรียน โดยฝ่ายวิชาการของ SE-ED Learning Center จะทำหน้าที่ในการติดตามงานวิจัย และเทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดจน Best Practice ทางด้านการศึกษาจากทั่วภูมิภาคของโลก เพื่อนำเอาองค์ความรู้ต่างๆ เหล่านั้น มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการเรียนการสอน และเครื่องมือทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กไทยมีความเข้าใจในการเรียนรู้ มีทัศนคติในการเรียนรู้ที่ดี มีความเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะทำให้เด็กไทยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ และศักยภาพที่สามารถแข่งขัน และร่วมมือ กับประชาการในประเทศต่างๆ ทั้งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) และประชาคมอื่นๆ ทั่วโลก

จนกระทั่งเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554 จึงได้ก่อตั้ง SE-ED Learning Center (ศูนย์การเรียนรู้ซีเอ็ด) อย่างเป็นทางการ มีการวิจัย และพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเอาจริงเอาจัง ในการนำเอาระบบการเรียนรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษา ที่ฝ่ายวิชาการ SE-ED Learning Center ได้คิดค้น มาผลักดันให้เกิดผลกระทบในทางบวกต่อสังคม ที่เป็นวงกว้างในประดับประเทศ โดยปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้สำนักงานใหญ่ SE-ED Learning Center ตั้งอยู่บนชั้นที่ 4 โซนการศึุกษา (Edutainment World) ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์พารค์ ถ. ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ สำหรับหลักสูตรการเรียนรู้ที่ SE-ED Learning Center มุ่งมั่นที่พัฒนาอย่างจริงจัง จะเป็นหลักสูตรทางด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และหลักสูตรเกี่ยวกับการประดิษฐ์หุ่นยนต์ และนวัตกรรม เนื่องจาก SE-ED Learning Center เชื่อว่า 3 หลักสูตรดังกล่าวนี้ เป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญในการสร้างขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ และมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ เพื่อแข่งขัน และร่วมมือกับนานาอารยประเทศต่างๆ ในศตวรรษที่ 21 นี้ นอกจากนี้ในทุกๆ ปิดเทอม SE-ED Learning Center ยังมีนโยบายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเช้าไปเย็นกลับ และค่ายเยาวชน SE-ED Kiddy Camp อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อใช้กิจกรรมการเรียนรู้ และค่ายเยาวชน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่างๆ ให้กับเด็กไทย เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (Critical Thinking) ทักษะการวางแผน และตัดสินใจ การพัฒนาเชาวน์อารมณ์ที่ดี และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เป็นต้น

ปัจจุบัน SE-ED Learning Center ได้เปิดโอกาสให้ บุคคลทั่วไปที่มีเจตนารมย์ที่ตรงกับ SE-ED Learning Center ที่ “มุ่งมั่นที่จะทำให้เด็กไทยเก่งขึ้น” ได้ร่วมธุรกิจกับ SE-ED Learning Center ผ่านระบบแฟรนไชส์ ที่พร้อมที่จะร่วมกันทำงานทางด้านการศึกษาอย่างจริงจัง เพื่อให้เด็กไทยเก่งขึ้น มีความพร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีขีดความสามารถที่เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศไทยของเรา

ปัจจุบัน SE-ED Learning Center ได้พัฒนาหลักสูตร ที่มีความโดดเด่นขึ้นมาจำนวนทั้งสิ้น 3 หลักสูตร ดังนี้

 

1. หลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math (อ.2 – อ.3, ป.1 – ป.6)

“เน้นสร้างความเข้าใจในการแก้โจทย์คณิตฯ เสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ตามแนวทางของ PISA”

 • เน้นสร้างความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์ พร้อมเสริมความมั่นใจในการเรียน

 • นักเรียนจะมีความมั่นใจในการทำโจทย์ปัญหาด้วยตนเองภายในระยะเวลา 3 เดือน

Note: สำหรับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2 – 3 สามารถเรียนในหลักสูตรปูพื้นฐานคณิตศาสตร์ Hop onto Math ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (Critical Thinking)

Website: http://www.fanmath.com

email: fanmath@se-ed.com

<ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำหลักสูตร>

Tel. 0-2325-9068-9, 08-9969-9607 (ศูนย์การเรียนรู้สำนักงานใหญ่ ชั้น 4 พาราไดซ์พาร์ค ถ. ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ โทรศัพท์สอบถามได้ในวันอังคาร – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. หยุดทุกวันจันทร์ แต่ในช่วงปิดเทอมเปิดทุกวัน)

Tel. 08-1832-2299, 08-6325-7000, 09-1889-9492 (โทรได้ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์)

หลักสูตรเสริมคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ตามแนวทางของ PISA ที่เน้นการสร้างความเข้าใจ และความมั่นใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มุ่งพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา และทักษะการคิดวิเคราะห์ ให้นักเรียนทุกคน มีขีดความสามารถทางคณิตศาสตร์เต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล รูปแบบการเรียนอยู่ในรูปแบบกลุ่มย่อย คุณครูสามารถดูแล เอาใจใส่อย่างเต็มที่ มีการสื่อ Animation ประกอบการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้ ได้ผลกว่าการเรียนแบบเดิมๆ โดยนักเรียนจะมีความมั่นใจในการแก้โจทย์ปัญหาด้วยตนเองภายในระยะเวลา 3 เดือน

จุดเด่นของหลักสูตร FAN Math

 • เน้นเรียนคณิตศาสตร์อย่างเข้าใจ ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ไขโจทย์ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ PISA โดยเนื้อหาที่เรียนตรงกับหลักสูตรไทย แต่ใช้แนวทางการสอนแบบสิงคโปร์ (Model Approach และ Problem Solving Heuristics) ในการช่วยอธิบาย และฝึกให้นักเรียนตีความโจทย์
 • เป็นหลักสูตรที่เน้นในการสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียน (นักเรียนจะไม่ถูกสอนแบบผิดๆ แบบที่ให้จำแต่สูตร หรือวิธีคิดลัด โดยที่ไม่เข้าใจสาระสำคัญ หรือที่มาที่ไปของเนื้อหาที่เรียน) สร้างทัศนคติเชิงบวกในการเรียนคณิตศาสตร์เพื่อให้กับนักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง รู้สึกสนุกกับการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
 • คุณครูเอาใจใส่ มีกระบวนการสอนที่ทำให้นักเรียนเข้าใจในหลักการ และสาระสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ (Conceptual Understanding) สามารถวิเคราะห์คำถาม ข้อมูล เงื่อนไข และความสัมพันธ์ที่โจทย์ให้มา เพื่อการตีความโจทย์ หลังจากนั้นนักเรียนจะถูกฝึกฝนให้เข้าใจกระบวนการในการแก้โจทย์ปัญหา (Procedural Understanding) โดยนักเรียนจะรู้ว่าควรจะเริ่มต้นในการแก้โจทย์ปัญหาในรูปแบบต่างๆ อย่างไร และมีลำดับขั้นตอนอย่างไรจนกระทั่งได้คำตอบที่ถูกต้อง
 • ใช้สื่อ Animation ประกอบการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนสนุกสนานกับการเรียนรู้ และมีประสิทธิภาพในการเรียนมากกว่าการเรียนแบบเดิมๆ
 • ระบบหนังสือเรียน ถูกออกแบบให้มีการร้อยเรียงจากง่ายไปหายาก โดยมีสื่อ Animation ประกอบการเรียนการสอนควบคู่ไปด้วย ทำให้นักเรียนสนุกสนานกับการเรียนรู้ มีความมั่นใจในการเรียน จนนักเรียนสามารถที่จะคิด และแก้โจทย์ปัญหาได้ด้วยตนเอง ด้วยความเข้าใจ และความมั่นที่ที่เพิ่มขึ้นนี้ จะเป็นปัจจัยที่จะทำให้นักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น
 • มีระบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น (Flexible Modular Approach) ที่ทำให้นักเรียนแต่ละคนสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพของตนเอง เป็นรายบุคคล นักเรียนที่มีศักยภาพสูง ได้รับการเสริมขีดความสามารถให้มีความเชื่อมั่นในตนเองเพิ่มขึ้น ในขณะที่นักเรียนที่ยังขาดความเข้าใจในเนื้อหาบางส่วน ก็จะได้รับการเอาใจใส่อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องรู้สึกกดดันตัวเอง
 • มีระบบ Learning Management System (LMS) ที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ติดตามพัฒนาการของบุตรหลาน ได้อย่างใกล้ชิด

Download (PDF)

http://www.youtube.com/watch?v=5IeLNx9UHBA&feature=plcp

http://www.youtube.com/watch?v=FVIIZR4doTc&feature=youtu.be

<สนใจสมัครเรียนที่สำนักงานใหญ่ SE-ED Learning Center ชั้น 4 พาราไดซ์พาร์ค ถ. ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ>

<สาขาที่เปิดสอน FAN Math>

<สนใจแฟรนไชส์ FAN Math>

 

2.หลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English (อ.2 – อ.3, ป.1 – ป.6, ม.1 – ม.3)

“หลักสูตรเข้มข้น ในมาตรฐานยุโรป (CEFR) เน้นการออกเสียง (Phonics) ฟัง พูด อ่าน เขียน แบบครบวงจร”

 • เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร และทักษะใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ตามโครงสร้างประโยค และวงคำศัพท์ในมาตรฐาน CEFR ของสหภาพยุโรป

 • นักเรียนจะมีความมั่นใจในการเรียนภาษาอังกฤษ คุ้นเคย และกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ภายในระยะเวลา 1 เดือน

 • ระดับ Starter, Level 1 – 5 เรียนแบบ Modular Approach เน้นการปูพื้นฐานแบบค่อยเป็นค่อยไป

 • Level 6 – 12 เรียนแบบ Intensive Course และ Practice Coaching Model เน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนอย่างรวดเร็ว ยืดหยุ่น เต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล

Note: สำหรับนักเรียนระดับชั้น อ.2 – อ.3 สามารถเรียนในหลักสูตรพัฒนาทักษะการออกเสียง Phonics World เพื่อทำให้นักเรียนสามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง

Website: http://www.act-english.com

email: act-english@se-ed.com

<ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำหลักสูตร>

Tel. 0-2325-9068-9, 08-9969-9607 (ศูนย์การเรียนรู้สำนักงานใหญ่ ชั้น 4 พาราไดซ์พาร์ค ถ. ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ โทรศัพท์สอบถามได้ในวันอังคาร – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. หยุดทุกวันจันทร์ แต่ในช่วงปิดเทอมเปิดทุกวัน)

Tel. 08-1832-2299, 08-6325-7000, 09-1889-9492 (โทรได้ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์)

หลักสูตรฝึกทักษะภาษาอังกฤษเข้มข้นในมาตรฐานยุโรป (CEFR) ที่เน้นการออกเสียง (Phonics) พร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ครบทั้ง 4 ทักษะ ผ่านสื่อ Interactive Multimedia และ English Online Edutainment ที่ทันสมัยที่สุด ทำให้ทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนดีขึ้นอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และได้ผลกว่าการเรียนแบบเดิมๆ โดยนักเรียนจะมีความมั่นใจในการเรียนภาษาอังกฤษ และกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารภายในระยะเวลา 1 เดือน

Note: สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 – 3 ฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ SE-ED Learning Center ได้ออกแบบหลักสูตรพัฒนาทักษะการออกเสียง Phonics World ซึ่งมีด้วยกัน 2 ระดับ คือ Phonics World 1&2 และ Phonics World 3 โดยเน้นการพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ และการสะกดคำให้ถูกต้อง ตลอดจนปูพื้นฐานการเข้าใจความหมายของคำศัพท์จากภาพ และภาษากาย แทนการแปล ซึ่งเป็นการเรียนภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง โดยหลักสูตร Phonics World นี้นอกจากจะทำให้นักเรียนมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่แน่น พร้อมที่จะเรียนในระดับ Starter หรือ Level 1 แล้ว ยังทำให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีกับการเรียนภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก

<เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ CEFR>

จุดเด่นของหลักสูตร ACTive English

 • เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เน้นการฝึกพูดภาษาอังกฤษ เพราะซีเอ็ดเชื่อว่า “ยิ่งนักเรียนได้มีโอกาสได้พูด หรือได้ใช้ภาษาอังกฤษบ่อยมากเท่าไหร่ ก็จะมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency) มากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นหลักสูตร ACTive English จึงเป็นหลักสูตรที่ทำให้นักเรียนได้ฝึกพูด ฝึกใช้ภาษาอังกฤษได้มากกว่าการเรียนในหลักสูตรอื่นๆ ถึง 10 เท่าตัว!!!
 • ใช้สื่อ Interactive Multimedia ที่ทันสมัยในการสอน ทำให้นักเรียนรู้สึกมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ รู้สึกว่าการเรียนภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่จับต้องได้ สัมผัสได้ เข้าถึงได้ และมั่นใจว่าตนเองก็พูดได้
 • การเรียนการสอนภายในห้องเรียนจะอยู่ในรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้ (Activity Based Learning) ที่ทำให้นักเรียนสนุกสนาน
 • มีระบบ English Online Edutainment ที่อยู่ในรูปแบบเกมออนไลน์ภาษาอังกฤษ ซึ่งทำให้นักเรียนได้ทบทวนบทเรียน และฝึกทักษะภาษาอังกฤษผ่านการเล่นเกม (เกม Magic Fighter) เป็นกุศโลบายที่ทำให้นักเรียนมีพัฒนาการทางทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว โดยอัตโนมัติ นักเรียนรู้สึกว่าการเรียนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่สนุก และไม่เป็นภาระที่น่าเบื่อหน่าย
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English เป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบภายใต้กรอบมาตรฐานการเรียนภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR: Common European Framework of Reference for Languages) และแบบทดสอบทักษะภาษาอังกฤษในระดับสากล Cambridge Young Learners English Tests (CYLET) และ Anglia English Proficiency Examinations
 • มีระบบ Learning Management System (LMS) ที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ติดตามพัฒนาการของบุตรหลาน ได้อย่างใกล้ชิด

Download (PDF)

http://www.youtube.com/watch?v=rnD19TgR-cI&feature=plcp

http://www.youtube.com/watch?v=mgUe2ayD7Og&feature=youtu.be

<สนใจสมัครเรียนที่สำนักงานใหญ่ SE-ED Learning Center ชั้น 4 พาราไดซ์พาร์ค ถ. ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ>

<สาขาที่เปิดสอน ACTive English>

<สนใจแฟรนไชส์ ACTive English>

 

3. หลักสูตร SE-ED iKids (อ.2 – อ.3, ป.1 – ป.6, ม.1 – ม.3)

“Innovative Inspiration for Kids”

หลักสูตร STEM Education ผ่านการประดิษฐ์หุ่นยนต์ และโครงงานนวัตกรรม

Website: http://www.ikidsweb.com

email: ikids@se-ed.com

Tel. 0-2325-9068-9, 08-9969-9607 (ศูนย์การเรียนรู้สำนักงานใหญ่ ชั้น 4 พาราไดซ์พาร์ค ถ. ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ โทรศัพท์สอบถามได้ในวันอังคาร – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. หยุดทุกวันจันทร์ แต่ในช่วงปิดเทอมเปิดทุกวัน)

Tel. 08-5044-8900, 08-6971-8900 (โทรได้ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์)

หลักสูตรนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ และนวัตกรรม ที่ช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และมุมมองทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายใต้แนวคิด STEM Education หรือสะเต็มศึกษา ที่เป็นการบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรม (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) เข้าด้วยกัน

จุดเด่นของหลักสูตร iKids

 • เป็นหลักสูตรที่เน้นการ “ลงมือประดิษฐ์ (Hands on)” ภายใต้แนวคิด STEM Education หรือสะเต็มศึกษา ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่บูรณาการระหว่าง S = Science (วิทยาศาสตร์) T = Technology (เทคโนโลยี) E = Engineering (วิศวกรรม) และ M = Mathematics (คณิตศาสตร์) ซึ่งจะทำให้น้องๆ ได้เรียนรู้ถึงการประยุกต์ใช้วิชาต่างๆ ที่เรียนมาในภาคปฏิบัติ รู้ถึงประโยชน์ของความรู้ และสิ่งที่ได้เรียนมาอย่างเข้าถึง
 • STEM Education มีจุดเริ่มต้นมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งพบว่าขีดความสามารถของประเทศในด้านต่างๆ ไม่ได้อยู่ในระดับแนวหน้าอย่างที่เคยเป็นมา ประกอบกับนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนทรัพยากรมนุษย์ที่ปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมที่เป็นชาวอเมริกัน ก็มีจำนวนที่ลดลง ด้วยเหตุนี้ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงได้กำหนดให้ STEM Education เป็นนโยบายหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อใช้ในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ในศตวรรษที่ 21 นี้
 • เป็นหลักสูตรที่สามารถใช้ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking Skill) ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving Skill) และทักษะการตัดสินใจ (Decision Making Skill) ตลอดจนมุมมองด้านนวัตกรรม (Innovative Vision) ในรูปแบบของ Problem Based Learning ได้เป็นอย่างดี
 • เน้นพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆ ผ่านการประดิษฐ์ ที่ทำให้น้องๆ เห็นความสำคัญของ รูปแบบ (Design), การนำสิ่งประดิษฐ์ไปใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Function), การเลือกวัสดุให้มีความเหมาะสม เอื้อประโยชน์ต่อการใช้งาน และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งประดิษฐ์ของตนเอง  (Material) และ การเพิ่มคุณค่าของงานประดิษผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Technology)
 • เน้นพัฒนามุมมองของ “นวัตกรรม” ให้กับน้องๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านที่เกี่ยวข้องกับ –หุ่นยนต์ (Robot)– –วิทยาศาสตร์– และ –เทคโนโลยี–
 • กิจกรรมการประดิษฐ์ สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ของหลักสูตร iKids จะทำให้น้องๆ ได้ฝึกสมาธิ ได้บูรณาการความรู้ที่ตนเองมีอยู่เดิม ตลอดจนความรู้ที่ได้จากการเรียนกับครูผู้สอน และค้นคว้าด้วยตนเอง ผ่านการลงมือทำ ผ่านการลงมือประกอบสิ่งประดิษฐ์เพื่อตอบโจทย์ต่างๆ อย่างครบถ้วน
 • หลักสูตร iKids เป็นหลักสูตรที่ช่วยสร้างสมดุลระหว่าง ความสนุกสนาน ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การฝึกสมาธิ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การเห็นความสำคัญของนวัตกรรม ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเอง และการพัฒนาเชาวน์อารมณ์ (EQ)

http://www.youtube.com/watch?v=gUTcupvapcg&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=dlcQgviBbXI

http://www.youtube.com/watch?v=H62ZU4eSlgo

Download (PDF)

<ดาวน์โหลดบทความ STEM Education กับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21>

<ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย การพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมผ่านโปรแกรม STEM โดย รศ.ดร. ธวัช ชิตตระการ>

<ดาวน์โหลดเอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Education โดย Prof. Edward Reeve>

<สนใจสมัครเรียนที่สำนักงานใหญ่ SE-ED Learning Center ชั้น 4 พาราไดซ์พาร์ค ถ. ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ>

<สาขาที่เปิดสอน iKids>

<สนใจแฟรนไชส์ iKids>

 

กิจกรรมอื่นๆ และค่าย SE-ED Kiddy Camp

นอกจากนี้ SE-ED Learning Center (ศูนย์การเรียนรู้ซีเอ็ด) ยังเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็ก ๆ ภายใต้แนวคิดของการเรียนรู้แบบ Brain Based Learning : BBL  และพหุปัญญา Multiple Intelligence:MI ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ที่ SE-ED Learning Center ได้ออกแบบ และจัดขึ้น จะมุ่งเน้นที่จะพัฒนาให้เด็กมีพัฒนาการที่สมดุล อันได้แก่ การพัฒนาด้านสติปัญญา ด้านพฤติกรรม ด้านอารมณ์และจิตใจ กิจกรรมการเรียนรู้ที่ SE-ED Learning Center ชั้น 2 จามจุรีสแควร์ (ติด MRT สามย่าน) และค่าย SE-ED Kiddy Camp นั้นมีวัตถุประสงค์ ในการพัฒนาทักษะของเด็กๆ และเยาวชน ในทักษะดังต่อไปนี้

 • ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking)
 • ทักษะการแก้ไขปัญหา (Problem Solving)
 • ทักษะการตัดสินใจ (Decision Making)
 • ทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork)
 • การพัฒนาความเป็นผู้นำ (Leadership)
 • ความคิดสร้างสรรค์ และมุมมองนวัตกรรม (Innovative Imagination)
 • การเปิดมุมมองสู่โลกวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Science & Technology)
 • ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศ (Language Proficiency)
 • การฝึกสมาธิ และพัฒนาการทางด้านเชาวน์อารมณ์ (EQ Development)
 • การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ (Knowledge Inspiration)

โดย SE-ED Learning Center มีความมุ่งหวังว่า เด็กๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน SE-ED Kiddy Campหรือกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ที่ทาง SE-ED Learning Center ได้ออกแบบขึ้น จะสามารถเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีแรงบันดาลใจ และความมุ่งมั่น ที่มีพฤติกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดี มีความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสมดุล เข้าใจตนเอง และผู้อื่น สามารถฟันฝ่าอุปสรรคใดๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ได้อย่างมีความสุข รวมทั้งสามารถสร้างความสุขให้กับคนรอบๆ ข้างได้อีกด้วย

หมายเหตุ: บริษัท สถาบันการศึกษา หรือองค์กร หน่วยงานใด ที่ต้องการจัดจ่ายเยาวชน หรือกิจกรรมครอบครัวเป็นการเฉพาะ หรือเป็นการภายใน หากต้องการให้ทาง SE-ED Learning Center เป็นผู้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และจัดค่ายเยาวชนให้ สามารถติดต่อมาที่ฝ่ายวิชาการกิจกรรมเยาวชน โทร.09-1889-9492, 08-1832-2299, 08-6325-7000  (โทรได้ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์)

http://www.youtube.com/watch?v=TONbmT0dy5w

http://www.youtube.com/watch?v=qMogVYOdCrA

http://www.youtube.com/watch?v=YA-poPTgVxQ

ภายในค่ายมีพี่เลี้ยงดูแลน้องๆ อย่างใกล้ชิด

น้องๆ จะได้เรียนรู้ พร้อมๆ กับการทำกิจกรรมที่สนุกสนาน มีความสุข

น้องๆ ได้พัฒนา Teamwork ทักษะการพึ่งตนเอง และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

กิจกรรมในค่ายจะช่วยทำให้น้องๆ พัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ (Critical Thinking)