รับสมัครงาน

เรามาร่วมสร้างเด็กไทยให้เก่งขึ้น กันเถอะ!

SE-ED Learning Center เปิดรับสมัคร ครูคณิตศาสตร์ ครูภาษาอังกฤษ ทั้ง Full Time และ Part Time  และครูประจำศูนย์ มาร่วมงานเพื่อสร้างให้เด็กไทย เราเก่งเลขอย่างเข้าใจกับ FAN Math และ เก่งภาษาอังกฤษแบบพูดได้ใช้เป็นกับ ACTive English ที่ SE-ED Learning Center สาขาต่างๆ <คลิ้กดูสาขาของ SE-ED Learning Center> โดยแต่ละตำแหน่งมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  

ครูคณิตศาสตร์ (Full Time / Part Time)

คุณสมบัติ:

 1. จบการศึกษา หรืออยู่ระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (เรียนสายวิทย์-คณิต ในระดับมัธยมศึกษา)
 2. มีใจรักที่จะสอนหนังสือ โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ และพัฒนาเด็กไทยให้เก่งคณิตศาสตร์แบบเข้าใจ
 3. มีอัธยาศัยที่ดี สนุกกับการอยู่ร่วมกับเด็กๆ
 4. ถ้ามีประสบการณ์ในการฝึกสอน หรือสอนในโรงเรียน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สิ่งที่จะได้รับ:

ได้รับการฝึกอบรมทักษะการสอนคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math ซึ่งเป็นคณิตศาสตร์ที่ตรงตามหลักสูตรไทย แต่สอนในรูปแบบของประเทศสิงคโปร์ โดยใช้สื่อ Animation

 • การใช้ Flexible Module และสื่อ Animation ในการบริหารจัดการชั้นเรียน
 • การใช้ Model Approach (Bar Modeling) และ Problem Solving Heuristics ในการสอนคณิตศาสตร์ให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ
 • จิตวิทยาในการสอนคณิตศาสตร์ และการควบคุมชั้นเรียนแบบที่ทำให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ได้เต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล

 

ครูภาษาอังกฤษ (Full Time / Part Time)

คุณสมบัติ:

 1. จบการศึกษา หรืออยู่ระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือคณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีใจรักที่จะสอนภาษาอังกฤษ และสามารถสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ภาษาอังกฤษได้ (เพราะการสอนในหลักสูตร ACTive English ครูจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสอนตลอดคาบเรียน)
 3. มีอัธยาศัยที่ดี สนุกกับการอยู่ร่วมกับเด็กๆ
 4. ถ้ามีประสบการณ์ในการฝึกสอน หรือสอนในโรงเรียน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สิ่งที่จะได้รับ:

ได้รับการฝึกอบรมทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพื่อสร้าง Enlish Proficiency ให้กับนักเรียน ตามหลักสูตร ACTive English

 • การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อ Interactive Multimedia โดยผสมผสานระหว่างกิจกรรมในชั้นเรียน (During-Class Activities) และ English Online Edutainment ซึ่งเป็นกิจกรรมนอกห้องเรียน (After-Class Activities)
 • การสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบ Activity Based Learning, MAT (Model, Action, Talk) Model และ Total Physical Response (TPR)
 • จิตวิทยาในการสอนภาษาอังกฤษ และการควบคุมชั้นเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

ครูประจำศูนย์ (หรือครูธุรการ)

คุณสมบัติ:

 1. จบการศึกษาในระดับ ปวช. – ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 2. รักเด็ก และอยากเห็นเด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ทั้งในด้านศักยภาพการเรียนรู้ ทักษะการคิด และอุปนิสัยที่ดี
 3. มีอัธยาศัย และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ชอบทำงานประสานงาน
 4. มีความรอบคอบ แม่นยำ และเป็นระเบียบในงานเอกสาร
 5. สามารถใช้ Microsoft Word และ Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี

 

ถ้าคุณต้องการที่จะร่วมกับ SE-ED Learning Center ในการเป็น Super Teacher เพื่อช่วยกันพัฒนาเด็กไทย ติดต่อคุณอลงกรณ์ คงทรัพย์

 • เบอร์โทรศัพท์ 0-2739-8230, 0-2739-8888
 • มือถือ: 08-1832-2299, 09-1889-9492, 08-6325-7000
 • email: slc@se-ed.com

SE-ED Learning Center รับสมัครครูคณิตศาสตร์ ครูภาษาอังกฤษ และครูประจำศูนย์ หลายอัตรา