หลักสูตร

SE-ED Learning Center

ศูนย์การเรียนรู้ซีเอ็ด “เรามุ่งมั่นที่จะทำให้เด็กไทยเก่งขึ้น”

“เราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรู้ของตัวเอง การที่เด็กคนหนึ่งเรียนไม่เข้าใจ นั้นเกิดจากกระบวนการเรียนการสอนแบบเดิมๆ ไม่สามารถทำให้เด็กเข้าใจหลักการสำคัญของสิ่งที่เรียน และไม่เปิดโอกาสให้เด็กได้คิด จนเขาสามารถคิด และเข้าใจได้ด้วยตัวของเขาเอง ดังนั้นการดำรงอยู่ของ SE-ED Learning Center จึงเป็นการมุ่งมั่นที่จะทำให้เด็กไทยทุกๆ คน เรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพของตนเอง เข้าใจในหลักการสำคัญของสิ่งที่เขาเรียน มีกระบวนการที่ทำให้เขามีความเชื่อมั่นในการเรียนของตนเอง และตราบใดที่เด็กมีความสุขกับการเรียนรู้ สนุกกับการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ เขาก็ควรได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนอย่างเต็มที่โดยไม่จำเป็นต้องยึดติดกับกรอบของระบบการเรียนแบบเดิมๆ เพื่อให้ขีดความสามารถของเขาได้รับการพัฒนาให้สูงที่สุดตามศักยภาพที่เขามี”

 

1. หลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math (อ.2 – อ.3, ป.1 – ป.6)

“เน้นสร้างความเข้าใจในการแก้โจทย์คณิตฯ เสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ตามแนวทางของ PISA”

 • เน้นสร้างความเข้าใจในสาระสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่ใช่แค่การท่องจำสูตร หรือวิธีคิดลัด) พร้อมเสริมความมั่นใจในการเรียน

 • นักเรียนจะมีความมั่นใจในการทำโจทย์ปัญหาด้วยตนเองภายในระยะเวลา 3 เดือน

Note: สำหรับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2 – 3 สามารถเรียนในหลักสูตรปูพื้นฐานคณิตศาสตร์ Hop onto Math ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (Critical Thinking)

Website: http://www.fanmath.com

email: fanmath@se-ed.com

<ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำหลักสูตร>

Tel. 0-2325-9068-9, 08-9969-9607 (ศูนย์การเรียนรู้สำนักงานใหญ่ ชั้น 4 พาราไดซ์พาร์ค ถ. ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ โทรศัพท์สอบถามได้ในวันอังคาร – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. หยุดทุกวันจันทร์ แต่ในช่วงปิดเทอมเปิดทุกวัน)

Tel. 08-1832-2299, 08-6325-7000, 09-1889-9492 (โทรได้ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์)

หลักสูตรเสริมคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ตามแนวทางของ PISA ที่เน้นการสร้างความเข้าใจ และความมั่นใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มุ่งพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา และทักษะการคิดวิเคราะห์ ให้นักเรียนทุกคน มีขีดความสามารถทางคณิตศาสตร์เต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล รูปแบบการเรียนอยู่ในรูปแบบกลุ่มย่อย คุณครูสามารถดูแล เอาใจใส่อย่างเต็มที่ มีการสื่อ Animation ประกอบการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้ ได้ผลกว่าการเรียนแบบเดิมๆ โดยนักเรียนจะมีความมั่นใจในการแก้โจทย์ปัญหาด้วยตนเองภายในระยะเวลา 3 เดือน

จุดเด่นของหลักสูตร FAN Math

 • เน้นเรียนคณิตศาสตร์อย่างเข้าใจ ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ไขโจทย์ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ PISA โดยเนื้อหาที่เรียนตรงกับหลักสูตรไทย แต่ใช้แนวทางการสอนแบบสิงคโปร์ (Model Approach และ Problem Solving Heuristics) ในการช่วยอธิบาย และฝึกให้นักเรียนตีความโจทย์
 • เป็นหลักสูตรที่เน้นในการสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียน (นักเรียนจะไม่ถูกสอนแบบผิดๆ แบบที่ให้จำแต่สูตร หรือวิธีคิดลัด โดยที่ไม่เข้าใจสาระสำคัญ หรือที่มาที่ไปของเนื้อหาที่เรียน) สร้างทัศนคติเชิงบวกในการเรียนคณิตศาสตร์เพื่อให้กับนักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง รู้สึกสนุกกับการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
 • คุณครูเอาใจใส่ มีกระบวนการสอนที่ทำให้นักเรียนเข้าใจในหลักการ และสาระสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ (Conceptual Understanding) สามารถวิเคราะห์คำถาม ข้อมูล เงื่อนไข และความสัมพันธ์ที่โจทย์ให้มา เพื่อการตีความโจทย์ หลังจากนั้นนักเรียนจะถูกฝึกฝนให้เข้าใจกระบวนการในการแก้โจทย์ปัญหา (Procedural Understanding) โดยนักเรียนจะรู้ว่าควรจะเริ่มต้นในการแก้โจทย์ปัญหาในรูปแบบต่างๆ อย่างไร และมีลำดับขั้นตอนอย่างไรจนกระทั่งได้คำตอบที่ถูกต้อง
 • ใช้สื่อ Animation ประกอบการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนสนุกสนานกับการเรียนรู้ และมีประสิทธิภาพในการเรียนมากกว่าการเรียนแบบเดิมๆ
 • ระบบหนังสือเรียน ถูกออกแบบให้มีการร้อยเรียงจากง่ายไปหายาก โดยมีสื่อ Animation ประกอบการเรียนการสอนควบคู่ไปด้วย ทำให้นักเรียนสนุกสนานกับการเรียนรู้ มีความมั่นใจในการเรียน จนนักเรียนสามารถที่จะคิด และแก้โจทย์ปัญหาได้ด้วยตนเอง ด้วยความเข้าใจ และความมั่นที่ที่เพิ่มขึ้นนี้ จะเป็นปัจจัยที่จะทำให้นักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น
 • มีระบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น (Flexible Modular Approach) ที่ทำให้นักเรียนแต่ละคนสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพของตนเอง เป็นรายบุคคล นักเรียนที่มีศักยภาพสูง ได้รับการเสริมขีดความสามารถให้มีความเชื่อมั่นในตนเองเพิ่มขึ้น ในขณะที่นักเรียนที่ยังขาดความเข้าใจในเนื้อหาบางส่วน ก็จะได้รับการเอาใจใส่อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องรู้สึกกดดันตัวเอง
 • มีระบบ Learning Management System (LMS) ที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ติดตามพัฒนาการของบุตรหลาน ได้อย่างใกล้ชิด

Download (PDF)

http://www.youtube.com/watch?v=5IeLNx9UHBA&feature=plcp

http://www.youtube.com/watch?v=FVIIZR4doTc&feature=youtu.be

<สนใจสมัครเรียนที่สำนักงานใหญ่ SE-ED Learning Center ชั้น 4 พาราไดซ์พาร์ค ถ. ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ>

<สาขาที่เปิดสอน FAN Math>

<สนใจแฟรนไชส์ FAN Math>

 

2. หลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English (อ.2 – อ.3, ป.1 – ป.6, ม.1 – ม.3)

“หลักสูตรเข้มข้น ในมาตรฐานยุโรป (CEFR) เน้นการออกเสียง (Phonics) ฟัง พูด อ่าน เขียน แบบครบวงจร”

 • เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร และทักษะใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ตามโครงสร้างประโยค และวงคำศัพท์ในมาตรฐาน CEFR ของสหภาพยุโรป

 • นักเรียนจะมีความมั่นใจในการเรียนภาษาอังกฤษ คุ้นเคย และกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ภายในระยะเวลา 1 เดือน

 • ระดับ Starter, Level 1 – 5 เรียนแบบ Modular Approach เน้นการปูพื้นฐานแบบค่อยเป็นค่อยไป

 • Level 6 – 12 เรียนแบบ Intensive Course และ Practice Coaching Model เน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนอย่างรวดเร็ว ยืดหยุ่น เต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล

Note: สำหรับนักเรียนระดับชั้น อ.2 – อ.3 สามารถเรียนในหลักสูตรพัฒนาทักษะการออกเสียง Phonics World เพื่อทำให้นักเรียนสามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง

Website: http://www.act-english.com

email: act-english@se-ed.com

<ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำหลักสูตร>

Tel. 0-2325-9068-9, 08-9969-9607 (ศูนย์การเรียนรู้สำนักงานใหญ่ ชั้น 4 พาราไดซ์พาร์ค ถ. ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ โทรศัพท์สอบถามได้ในวันอังคาร – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. หยุดทุกวันจันทร์ แต่ในช่วงปิดเทอมเปิดทุกวัน)

Tel. 08-1832-2299, 08-6325-7000, 09-1889-9492 (โทรได้ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์)

หลักสูตรฝึกทักษะภาษาอังกฤษเข้มข้นในมาตรฐานยุโรป (CEFR) ที่เน้นการออกเสียง (Phonics) พร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ครบทั้ง 4 ทักษะ ผ่านสื่อ Interactive Multimedia และ English Online Edutainment ที่ทันสมัยที่สุด ทำให้ทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนดีขึ้นอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และได้ผลกว่าการเรียนแบบเดิมๆ โดยนักเรียนจะมีความมั่นใจในการเรียนภาษาอังกฤษ และกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารภายในระยะเวลา 1 เดือน

Note: สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 – 3 ฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ SE-ED Learning Center ได้ออกแบบหลักสูตรพัฒนาทักษะการออกเสียง Phonics World ซึ่งมีด้วยกัน 2 ระดับ คือ Phonics World 1&2 และ Phonics World 3 โดยเน้นการพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ และการสะกดคำให้ถูกต้อง ตลอดจนปูพื้นฐานการเข้าใจความหมายของคำศัพท์จากภาพ และภาษากาย แทนการแปล ซึ่งเป็นการเรียนภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง โดยหลักสูตร Phonics World นี้นอกจากจะทำให้นักเรียนมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่แน่น พร้อมที่จะเรียนในระดับ Starter หรือ Level 1 แล้ว ยังทำให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีกับการเรียนภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก

<เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ CEFR>

จุดเด่นของหลักสูตร ACTive English

 • เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เน้นการฝึกพูดภาษาอังกฤษ เพราะซีเอ็ดเชื่อว่า “ยิ่งนักเรียนได้มีโอกาสได้พูด หรือได้ใช้ภาษาอังกฤษบ่อยมากเท่าไหร่ ก็จะมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency) มากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นหลักสูตร ACTive English จึงเป็นหลักสูตรที่ทำให้นักเรียนได้ฝึกพูด ฝึกใช้ภาษาอังกฤษได้มากกว่าการเรียนในหลักสูตรอื่นๆ ถึง 10 เท่าตัว!!!
 • ใช้สื่อ Interactive Multimedia ที่ทันสมัยในการสอน ทำให้นักเรียนรู้สึกมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ รู้สึกว่าการเรียนภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่จับต้องได้ สัมผัสได้ เข้าถึงได้ และมั่นใจว่าตนเองก็พูดได้
 • การเรียนการสอนภายในห้องเรียนจะอยู่ในรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้ (Activity Based Learning) ที่ทำให้นักเรียนสนุกสนาน
 • มีระบบ English Online Edutainment ที่อยู่ในรูปแบบเกมออนไลน์ภาษาอังกฤษ ซึ่งทำให้นักเรียนได้ทบทวนบทเรียน และฝึกทักษะภาษาอังกฤษผ่านการเล่นเกม (เกม Magic Fighter) เป็นกุศโลบายที่ทำให้นักเรียนมีพัฒนาการทางทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว โดยอัตโนมัติ นักเรียนรู้สึกว่าการเรียนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่สนุก และไม่เป็นภาระที่น่าเบื่อหน่าย
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English เป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบภายใต้กรอบมาตรฐานการเรียนภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR: Common European Framework of Reference for Languages) และแบบทดสอบทักษะภาษาอังกฤษในระดับสากล Cambridge Young Learners English Tests (CYLET) และ Anglia English Proficiency Examinations
 • มีระบบ Learning Management System (LMS) ที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ติดตามพัฒนาการของบุตรหลาน ได้อย่างใกล้ชิด

Download (PDF)

http://www.youtube.com/watch?v=rnD19TgR-cI&feature=plcp

http://www.youtube.com/watch?v=mgUe2ayD7Og&feature=youtu.be

<สนใจสมัครเรียนที่สำนักงานใหญ่ SE-ED Learning Center ชั้น 4 พาราไดซ์พาร์ค ถ. ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ>

<สาขาที่เปิดสอน ACTive English>

<สนใจแฟรนไชส์ ACTive English>

 

3. หลักสูตร SE-ED iKids (อ.3, ป.1 – ป.6)

“Innovative Inspiration for Kids”

หลักสูตร STEM Education ผ่านการประดิษฐ์หุ่นยนต์ และโครงงานนวัตกรรม

Website: http://www.ikidsweb.com

email: ikids@se-ed.com

Tel. 0-2325-9068-9, 08-9969-9607 (ศูนย์การเรียนรู้สำนักงานใหญ่ ชั้น 4 พาราไดซ์พาร์ค ถ. ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ โทรศัพท์สอบถามได้ในวันอังคาร – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. หยุดทุกวันจันทร์ แต่ในช่วงปิดเทอมเปิดทุกวัน)

Tel. 08-5044-8900, 08-6971-8900 (โทรได้ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์)

หลักสูตรนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ และนวัตกรรม ที่ช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และมุมมองทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายใต้แนวคิด STEM Education หรือสะเต็มศึกษา ที่เป็นการบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรม (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) เข้าด้วยกัน

จุดเด่นของหลักสูตร iKids

 • เป็นหลักสูตรที่เน้นการ “ลงมือประดิษฐ์ (Hands on)” ภายใต้แนวคิด STEM Education หรือสะเต็มศึกษา ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่บูรณาการระหว่าง S = Science (วิทยาศาสตร์) T = Technology (เทคโนโลยี) E = Engineering (วิศวกรรม) และ M = Mathematics (คณิตศาสตร์) ซึ่งจะทำให้น้องๆ ได้เรียนรู้ถึงการประยุกต์ใช้วิชาต่างๆ ที่เรียนมาในภาคปฏิบัติ รู้ถึงประโยชน์ของความรู้ และสิ่งที่ได้เรียนมาอย่างเข้าถึง
 • STEM Education มีจุดเริ่มต้นมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งพบว่าขีดความสามารถของประเทศในด้านต่างๆ ไม่ได้อยู่ในระดับแนวหน้าอย่างที่เคยเป็นมา ประกอบกับนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนทรัพยากรมนุษย์ที่ปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมที่เป็นชาวอเมริกัน ก็มีจำนวนที่ลดลง ด้วยเหตุนี้ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงได้กำหนดให้ STEM Education เป็นนโยบายหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อใช้ในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ในศตวรรษที่ 21 นี้
 • เป็นหลักสูตรที่สามารถใช้ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking Skill) ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving Skill) และทักษะการตัดสินใจ (Decision Making Skill) ตลอดจนมุมมองด้านนวัตกรรม (Innovative Vision) ในรูปแบบของ Problem Based Learning ได้เป็นอย่างดี
 • เน้นพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆ ผ่านการประดิษฐ์ ที่ทำให้น้องๆ เห็นความสำคัญของ รูปแบบ (Design), การนำสิ่งประดิษฐ์ไปใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Function), การเลือกวัสดุให้มีความเหมาะสม เอื้อประโยชน์ต่อการใช้งาน และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งประดิษฐ์ของตนเอง  (Material) และ การเพิ่มคุณค่าของงานประดิษผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Technology)
 • เน้นพัฒนามุมมองของ “นวัตกรรม” ให้กับน้องๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านที่เกี่ยวข้องกับ –หุ่นยนต์ (Robot)– –วิทยาศาสตร์– และ –เทคโนโลยี–
 • กิจกรรมการประดิษฐ์ สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ของหลักสูตร iKids จะทำให้น้องๆ ได้ฝึกสมาธิ ได้บูรณาการความรู้ที่ตนเองมีอยู่เดิม ตลอดจนความรู้ที่ได้จากการเรียนกับครูผู้สอน และค้นคว้าด้วยตนเอง ผ่านการลงมือทำ ผ่านการลงมือประกอบสิ่งประดิษฐ์เพื่อตอบโจทย์ต่างๆ อย่างครบถ้วน
 • หลักสูตร iKids เป็นหลักสูตรที่ช่วยสร้างสมดุลระหว่าง ความสนุกสนาน ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การฝึกสมาธิ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การเห็นความสำคัญของนวัตกรรม ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเอง และการพัฒนาเชาวน์อารมณ์ (EQ)

http://www.youtube.com/watch?v=gUTcupvapcg&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=dlcQgviBbXI

http://www.youtube.com/watch?v=H62ZU4eSlgo

Download (PDF)

<ดาวน์โหลดบทความ STEM Education กับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21>

<ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย การพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมผ่านโปรแกรม STEM โดย รศ.ดร. ธวัช ชิตตระการ>

<ดาวน์โหลดเอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Education โดย Prof. Edward Reeve>

<สนใจสมัครเรียนที่สำนักงานใหญ่ SE-ED Learning Center ชั้น 4 พาราไดซ์พาร์ค ถ. ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ>

<สาขาที่เปิดสอน iKids>

<สนใจแฟรนไชส์ iKids>

 

กิจกรรมอื่นๆ และค่าย SE-ED Kiddy Camp

นอกจากนี้ SE-ED Learning Center (ศูนย์การเรียนรู้ซีเอ็ด) ยังเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็ก ๆ ภายใต้แนวคิดของการเรียนรู้แบบ Brain Based Learning : BBL  และพหุปัญญา Multiple Intelligence:MI ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ที่ SE-ED Learning Center ได้ออกแบบ และจัดขึ้น จะมุ่งเน้นที่จะพัฒนาให้เด็กมีพัฒนาการที่สมดุล อันได้แก่ การพัฒนาด้านสติปัญญา ด้านพฤติกรรม ด้านอารมณ์และจิตใจ กิจกรรมการเรียนรู้ที่ SE-ED Learning Center ชั้น 2 จามจุรีสแควร์ (ติด MRT สามย่าน) และค่าย SE-ED Kiddy Camp นั้นมีวัตถุประสงค์ ในการพัฒนาทักษะของเด็กๆ และเยาวชน ในทักษะดังต่อไปนี้

 • ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking)
 • ทักษะการแก้ไขปัญหา (Problem Solving)
 • ทักษะการตัดสินใจ (Decision Making)
 • ทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork)
 • การพัฒนาความเป็นผู้นำ (Leadership)
 • ความคิดสร้างสรรค์ และมุมมองนวัตกรรม (Innovative Imagination)
 • การเปิดมุมมองสู่โลกวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Science & Technology)
 • ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศ (Language Proficiency)
 • การฝึกสมาธิ และพัฒนาการทางด้านเชาวน์อารมณ์ (EQ Development)
 • การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ (Knowledge Inspiration)

โดย SE-ED Learning Center มีความมุ่งหวังว่า เด็กๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน SE-ED Kiddy Campหรือกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ที่ทาง SE-ED Learning Center ได้ออกแบบขึ้น จะสามารถเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีแรงบันดาลใจ และความมุ่งมั่น ที่มีพฤติกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดี มีความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสมดุล เข้าใจตนเอง และผู้อื่น สามารถฟันฝ่าอุปสรรคใดๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ได้อย่างมีความสุข รวมทั้งสามารถสร้างความสุขให้กับคนรอบๆ ข้างได้อีกด้วย

หมายเหตุ: บริษัท สถาบันการศึกษา หรือองค์กร หน่วยงานใด ที่ต้องการจัดจ่ายเยาวชน หรือกิจกรรมครอบครัวเป็นการเฉพาะ หรือเป็นการภายใน หากต้องการให้ทาง SE-ED Learning Center เป็นผู้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และจัดค่ายเยาวชนให้ สามารถติดต่อมาที่ฝ่ายวิชาการกิจกรรมเยาวชน โทร. 09-1889-9492, 08-1832-2299, 08-6325-7000  (โทรได้ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์)

http://www.youtube.com/watch?v=TONbmT0dy5w

http://www.youtube.com/watch?v=qMogVYOdCrA

http://www.youtube.com/watch?v=YA-poPTgVxQ

ภายในค่ายมีพี่เลี้ยงดูแลน้องๆ อย่างใกล้ชิด

น้องๆ จะได้เรียนรู้ พร้อมๆ กับการทำกิจกรรมที่สนุกสนาน มีความสุข

น้องๆ ได้พัฒนา Teamwork ทักษะการพึ่งตนเอง และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

กิจกรรมในค่ายจะช่วยทำให้น้องๆ พัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ (Critical Thinking)