FAN Math

หลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math (ป.1 – ป.6)

“เน้นสร้างความเข้าใจในการแก้โจทย์คณิตฯ เสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ตามแนวทางของ PISA”

  • เน้นสร้างความเข้าใจในสาระสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่ใช่แค่การท่องจำสูตร หรือวิธีคิดลัด) พร้อมเสริมความมั่นใจในการเรียน

  • นักเรียนจะมีความมั่นใจในการทำโจทย์ปัญหาด้วยตนเองภายในระยะเวลา 3 เดือน

Website: http://www.fanmath.com email: fanmath@se-ed.com ศูนย์การเรียนรู้สำนักงานใหญ่ วิทยาลัยเซาทธ์อีสต์บางกอก ถ.สรรพาวุธ Tel. 08-1832-2299, 08-6325-7000, 09-1889-9492 (โทรได้ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์) หลักสูตรเสริมคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ตามแนวทางของ PISA ที่เน้นการสร้างความเข้าใจ และความมั่นใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มุ่งพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา และทักษะการคิดวิเคราะห์ ให้นักเรียนทุกคน มีขีดความสามารถทางคณิตศาสตร์เต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล รูปแบบการเรียนอยู่ในรูปแบบกลุ่มย่อย คุณครูสามารถดูแล เอาใจใส่อย่างเต็มที่ มีการสื่อ Animation ประกอบการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้ ได้ผลกว่าการเรียนแบบเดิมๆ โดยนักเรียนจะมีความมั่นใจในการแก้โจทย์ปัญหาด้วยตนเองภายในระยะเวลา 3 เดือน

<ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำหลักสูตร>

<สาขาที่เปิดสอน FAN Math>

<สนใจแฟรนไชส์ FAN Math>

  • เน้นเรียนคณิตศาสตร์อย่างเข้าใจ ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ไขโจทย์ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ PISA โดยเนื้อหาที่เรียนตรงกับหลักสูตรไทย แต่ใช้แนวทางการสอนแบบสิงคโปร์ (Model Approach และ Problem Solving Heuristics) ในการช่วยอธิบาย และฝึกให้นักเรียนตีความโจทย์
  • เป็นหลักสูตรที่เน้นในการสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียน (นักเรียนจะไม่ถูกสอนแบบผิดๆ แบบที่ให้จำแต่สูตร หรือวิธีคิดลัด โดยที่ไม่เข้าใจสาระสำคัญ หรือที่มาที่ไปของเนื้อหาที่เรียน) สร้างทัศนคติเชิงบวกในการเรียนคณิตศาสตร์เพื่อให้กับนักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง รู้สึกสนุกกับการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
  • คุณครูเอาใจใส่ มีกระบวนการสอนที่ทำให้นักเรียนเข้าใจในหลักการ และสาระสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ (Conceptual Understanding) สามารถวิเคราะห์คำถาม ข้อมูล เงื่อนไข และความสัมพันธ์ที่โจทย์ให้มา เพื่อการตีความโจทย์ หลังจากนั้นนักเรียนจะถูกฝึกฝนให้เข้าใจกระบวนการในการแก้โจทย์ปัญหา (Procedural Understanding) โดยนักเรียนจะรู้ว่าควรจะเริ่มต้นในการแก้โจทย์ปัญหาในรูปแบบต่างๆ อย่างไร และมีลำดับขั้นตอนอย่างไรจนกระทั่งได้คำตอบที่ถูกต้อง
  • ใช้สื่อ Animation ประกอบการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนสนุกสนานกับการเรียนรู้ และมีประสิทธิภาพในการเรียนมากกว่าการเรียนแบบเดิมๆ
  • ระบบหนังสือเรียน ถูกออกแบบให้มีการร้อยเรียงจากง่ายไปหายาก โดยมีสื่อ Animation ประกอบการเรียนการสอนควบคู่ไปด้วย ทำให้นักเรียนสนุกสนานกับการเรียนรู้ มีความมั่นใจในการเรียน จนนักเรียนสามารถที่จะคิด และแก้โจทย์ปัญหาได้ด้วยตนเอง ด้วยความเข้าใจ และความมั่นที่ที่เพิ่มขึ้นนี้ จะเป็นปัจจัยที่จะทำให้นักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น
  • มีระบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น (Flexible Modular Approach) ที่ทำให้นักเรียนแต่ละคนสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพของตนเอง เป็นรายบุคคล นักเรียนที่มีศักยภาพสูง ได้รับการเสริมขีดความสามารถให้มีความเชื่อมั่นในตนเองเพิ่มขึ้น ในขณะที่นักเรียนที่ยังขาดความเข้าใจในเนื้อหาบางส่วน ก็จะได้รับการเอาใจใส่อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องรู้สึกกดดันตัวเอง
  • มีระบบ Learning Management System (LMS) ที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ติดตามพัฒนาการของบุตรหลาน ได้อย่างใกล้ชิด

Download (PDF)

หมายเหตุ: แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math นั้นมีความสอดคล้องกับแนวคิดของระบบ – – ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) – – ที่ Jonathan Bergmann และ Aaron Sams ครูวิชาเคมีของโรงเรียน Woodland Park High School ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ค้นคิดขึ้น ซึ่งแนวคิดของ Flipped Classroom นั้นเป็นระบบการเรียนรู้ที่ครูจะใช้กุศโลบาย และสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย ในการจูงใจให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสนุกสนานผ่านสื่อ Multimedia, e-Learning หรือ Animation ในเบื้องต้นก่อน โดยสื่อต่างๆ เหล่านั้น จะได้รับการออกแบบให้มีการลำดับเรื่องราวที่ดีเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียน ตลอดจนมีการออกแบบสร้างสรรค์ให้อยู่ในรูปแบบที่ทำให้นักเรียนรู้สึกสนุกสนานกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง และเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจนสามารถเข้าใจหลักการพื้นฐานในระดับหนึ่งแล้ว ก็จะทำให้การเรียนรู้กับครูในห้องเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้การเรียนรู้ในห้องเรียนสามารถทำให้นักเรียนเข้าใจ และเชื่อมโยงเนื้อหาต่างๆ  ตลอดจนเรียนรู้ต่อยอดได้อย่างเข้าใจมากขึ้น ได้ฝึกฝนทักษะสำคัญๆ จนเกิดชำนาญมากขึ้น http://www.youtube.com/watch?v=2H4RkudFzlc http://www.youtube.com/watch?v=iQWvc6qhTds

 <ดาวน์โหลด eBook: ครูเพื่อศิษย์สร้างห้องเรียนกลับทาง>

ความเป็นมาของหลักสูตร FAN Math

สำหรับปัญหาการเรียนคณิตศาสตร์ในประเทศไทย SE-ED Learning Center ได้ศึกษาวิจัย ตลอดจนพยายามค้นหา Best Practices ในการเรียนคณิตศาสตร์จากประเทศต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จ จนพบว่าปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์ของเด็กไทย นั้นเกิดจากการที่เด็กไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งมีที่มาจาการที่เด็กเรียนคณิตศาสตร์ไม่เข้าใจ  จนกลายเป็นเกลียดวิชาคณิตศาสตร์ไปในที่สุด เด็กบางคนแม้ว่าจะมีผลการเรียนคณิตศาสตร์ที่ดีอยู่ในตอนนี้ แต่ถ้าผลการเรียนที่ดีนั้นเกิดจาก “ทักษะการจำ”  ผ่านการทำโจทย์ซ้ำๆ ที่น่าเบื่อหน่าย โดยที่ตัวเอง ไม่ได้มีความเข้าใจเลย  ก็จะทำให้การเรียนวิชาคณิตศาสตร์กลายเป็นภาระที่น่าหนักหน่วง  ยิ่งเรียนในชั้นที่สูงขึ้น เด็กก็ต้องมีภาระในการจำที่มากขึ้น จนรู้สึกท้อ  สุดท้ายแล้วเด็กที่เคยมีผลการเรียนคณิตศาสตร์ที่ดีในระดับประถมต้น กลับมีผลการเรียนที่แย่ลงในช่วงประถมปลาย และก็กลายเป็นเกลียดคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาในที่สุด เมื่อพิจารณาหลักสูตรเสริมคณิตศาสตร์ ที่เด็กๆ ได้เรียนพิเศษ หรือกวดวิชา ในปัจจุบัน ก็ไม่ได้แก้ปัญหา ดังกล่าวนี้เลย หลักสูตรเหล่านั้นได้ให้ความสนใจแต่ “การคิดคำนวณอย่างรวดเร็ว” เพียงอย่างเดียว เน้นการฝึกทำโจทย์ประเภทฝึกทักษะบวก ลบ คูณ หาร โดยละเลยกับการฝึกให้เด็กแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ จริงอยู่ การฝึกทักษะการคำนวณบวก ลบ คูณ หาร ที่ให้เด็กทำโจทย์ซ้ำไป ซ้ำมา จะทำให้คุณพ่อคุณแม่เห็นผลลัพธ์ ที่เป็นภาพลวงตาในระยะสั้น เพราะการที่เด็กมีทักษะในการคำนวณที่รวดเร็วเพียงอย่างเดียว ไม่ได้หมายความว่าเด็กจะสามารถเรียนคณิตศาสตร์ได้อย่างเข้าใจ SE-ED Learning Center เชื่อว่า ถึงแม้เด็กจะสามารถคิดคำนวณได้เร็วขึ้น แต่ถ้าเด็กไม่ได้รับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) และทักษะการแก้ไขโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Problem Solving) เมื่อเรียนคณิตศาสตร์ในชั้นสูงขึ้นไปซึ่งมีความซับซ้อนในการทำความเข้าใจมากขึ้น ต้องใช้ตรรกะในการแก้ไขปัญหาเพิ่มขึ้น เด็กจะเริ่มเรียนคณิตศาสตร์ไม่เข้าใจ เพราะคณิตศาสตร์ที่เด็ก ๆ ได้เรียนมาไม่ได้ทำหน้าที่ในการพัฒนาตรรกะความคิดของเด็กอย่างที่ควรจะเป็น  และการที่เด็กเรียนวิชาคณิตศาสตร์อย่างไม่เข้าใจนี้ก็จะทำให้เด็กเกลียดคณิตศาสตร์ และมีผลการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ที่ไม่ดี ซึ่งนั่นเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เด็กเรียนอ่อนในวิชาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อีกหลาย ๆ วิชา ในเวลาต่อมา แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในปัจจุบันจะมีหลักสูตรเสริมคณิตศาสตร์ต่างๆ ที่พยายามฝึกทักษะการแก้ไขโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ให้กับเด็กๆ แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จมากนัก เพราะหลักสูตรเหล่านั้น มีเพียงสื่อการเรียนรู้ที่เป็นหนังสือ และตำรา ไม่มีสื่อประกอบอื่นๆ ในการช่วยให้เด็กได้ทำความเข้าใจกับเนื้อหาอย่างครบถ้วน ตลอดจนสามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ จนแก้ไขโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยตนเองได้ ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนคณิตศาสตร์กับหลักสูตรเหล่านี้ พ่อแม่ ผู้ปกครองจึงไม่อาจคาดหวังได้มากนัก เมื่อทราบปัญหา และข้อจำกัดต่างๆ เหล่านี้ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทีมวิชาการคณิตศาสตร์ของ SE-ED Learning Center จึงได้ร่วมกันกับ อาจารย์ Li Fanglan ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์ ชาวสิงคโปร์ ผู้มีความเชี่ยวชาญในการสอนคณิตศาสตร์ภายใต้แนวทางการสอนคณิตศาสตร์ Singapore Mathematics Framework ซึ่งเป็นกรอบความคิดของหลักสูตรคณิตศาสตร์ที่ดีที่สุดหลักสูตรหนึ่งในโลกมาใช้อ้างอิงในการวิจัย และพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้ผสมผสานแนวคิด Brain Based Learning (BBL) และ Multiple Intelligence (MI) เข้าไปในหลักสูตร FAN Math ด้วย พร้อมทั้งได้จัดทำระบบ e-Learning และระบบการจัดการเรียนรู้ (Learning Management System) ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และสื่อ Animation เพิ่มเติมเข้ามาอย่างครบวงจร เพื่อทำให้นักเรียนสามารถเรียนคณิตศาสตร์ได้อย่างเข้าใจมากขึ้น สามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีทัศนคติที่ดีในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีความสนุกสนานร่าเริง และมีแรงบันดาลใจที่จะเรียนรู้ และฝึกฝนด้วยตนเอง จนกลายเป็นเด็กที่เก่งคณิตศาสตร์อย่างเข้าใจในที่สุด ครูผู้สอนในหลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math จะได้รับการฝึกอบรมให้เข้าใจบทบาทของการเป็น “โค้ช” ที่ดี ที่สามารถใช้จิตวิทยา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และความมั่นใจในการเรียนรู้่ให้กับนักเรียน ควบคู่ไปกับการใช้สื่อ Animation ที่สนุกสนานในการอธิบายให้นักเรียนได้เข้าใจอย่างถูกต้องครบถ้วน ด้วยระบบที่บูรณาการนี้จึงทำให้หลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math เป็นหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น (Flexible Modular Approach) ที่สามารถทำให้นักเรียนแต่ละคนสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพของตนเอง นักเรียนที่เก่งก็สามารถต่อยอดอย่างก้าวกระโดด ไม่จำเป็นต้องรอเพื่อนๆ  นักเรียนที่ยังขาดความเข้าใจ ก็สามารถที่จะใช้เวลาในการค่อยๆ ทำความเข้าใจกับบทเรียน จนสามารถเข้าใจ และทำโจทย์ได้ดัวยตนเอง โดยไม่ต้องถูกกดดันจากเพื่อนๆ รอบข้างที่เข้าใจแล้ว นอกจากนี้หลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math ยังได้จัดเตรียมเกมคณิตศาสตร์ออนไลน์ ไว้เป็นสื่อเสริม เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคำนวณ และทักษะการคิดวิเคราะห์ เพิ่มเติมด้วยตนเองที่บ้านอีกด้วย สำหรับระบบ Learning Management System (LMS) ที่หลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math ได้จัดทำขึ้นนั้น จะมีหน้าที่ในการบันทึกพัฒนาการในการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน ซึ่งทำให้คุณพ่อคุณแม่สามารถเข้าไปติดตามความคืบหน้าของการเรียนรู้ของบุตรหลานได้อย่างใกล้ชิด สามารถประสานงานกับครูผู้สอนในการร่วมกันพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ

จากการทุ่มเทวิจัย และพัฒนาหลักสูตร ที่พยายามเอา Best Practices จากทุกมุมโลก มาใช้ในการออกแบบหลักสูตร SE-ED Learning Center จึงมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า หลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math จะเป็นหลักสูตรเสริมคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา ที่สามารถทำให้เด็กไทยเรียนคณิตศาสตร์ได้อย่างเข้าใจ มีความมั่นใจในการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์อย่างแน่นอน

http://www.youtube.com/watch?v=AoviC30_FPY http://www.youtube.com/watch?v=FVIIZR4doTc&feature=youtu.be <สนใจรายละเอียดคลิ้ก>  

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์มือถือ: 08-1832-2299, 09-1889-9492, 08-6325-7000   email: fanmath@se-ed.com ศูนย์การเรียนรู้สำนักงานใหญ่ วิทยาลัยเซาทธ์อีสต์บางกอก ถ.สรรพาวุธ  อีเมล: slc@se-ed.com มือถือ: 08-9969-9607